antithesis en Neerlandés

Pronunciación
zn. antithese, tegenstelling

Ejemplos

Yet the choice made in this report is quite different, in fact the opposite, the complete antithesis.
Maar de keuze die in dit verslag wordt gemaakt is geheel anders, deze is tegengesteld en geheel in tegenspraak hiermee.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our wager, our challenge is to find the synthesis from this democratic thesis and antithesis, the common will to move forward.
Het is evenwel onze taak ervoor te zorgen dat deze democratische confrontatie een gemeenschappelijke wil oplevert ten aanzien van de te volgen weg.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At best, this amounts to rule by might rather than right, and hence to the antithesis of what holds the EU together.
Het lijkt erop alsof niet het recht maar de macht regeert en dat is strijdig met alles wat de EU verenigt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is the perfect antithesis of the Lisbon goals, but maybe it fits in with the Gothenburg strategy.
Dit is precies het tegenovergestelde van de Lissabon-doelen, maar wellicht sluit het goed aan bij de strategie van Göteborg.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That will be the effect and it is the antithesis of what is needed.
Dit is het uiteindelijke gevolg van deze wetgeving, een antithese van wat er nu juist nodig is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We pervert it when we demand equality for its very antithesis.
Wij tasten die orde aan door de gelijkheid van de antithese ervan te verlangen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I shall therefore vote against a Commission that is the antithesis of this.
Ik stem daarom tegen een Commissie die het tegenovergestelde doet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That has to do with his country's difficult neighbours and with a history full of disruptions and antitheses.
Dat heeft te maken met de moeilijke buurlanden van zijn land en met een geschiedenis vol breuken en tegenstrijdigheden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is the antithesis of segregation and removal of the strange or different to special reservations.
Het is het tegengestelde van segregatie en van de verwijzing naar het anders-zijn, naar speciale instellingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is the antithesis of subsidiarity and is the basis on which we have wrongly quoted Article 280.
Dat is precies het tegengestelde van subsidiariteit en de grond waarop wij artikel 280 verkeerd aangehaald hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

opposite: converse, reverse, inverse, corollary, transformation


dictionary extension
© dictionarist.com