clause en Neerlandés

Pronunciación
zn. clausule; bijzin (in grammatica)

Ejemplos

Firstly, the same penalty clauses regarding European fraud must apply in all Member States of the European Union.
Ten eerste, in alle lidstaten van de Europese Unie moeten dezelfde strafbepalingen inzake Europese fraude gelden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We know that readmission clauses are included in the cooperation and association agreements.
Wij weten dat clausules voor hernieuwde toelating in de samenwerkings- en associatieovereenkomsten zijn opgenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There exists a special clause which requires Parliament' s assent in two cases.
De overeenkomst bevat een speciale clausule die in twee gevallen de instemming van het Parlement vereist.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The legislator should protect the general interest and introduce safeguard clauses.
De wetgever moet het algemeen belang behartigen en vrijwaringsclausules inbouwen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, if Europe wants to take military action at crucial times, the Treaty must include a flexibility clause.
Wil Europa echter op cruciale momenten militair kunnen optreden dan moet er een flexibiliteitclausule in het Verdrag komen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And is the Commission aware whether they apply that territorial clause correctly or not?
En tenslotte, weet de Commissie of die clausule over grondgebied inderdaad correct ten uitvoer wordt gelegd?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would like to know whether this clause has the same meaning in his language.
Ik wil graag van de rapporteur weten of in zijn taal hetzelfde wordt gezegd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A democracy clause was also built into the old trade agreement with Mexico, but this was not complied with.
De vorige handelsovereenkomst met Mexico bevatte ook een democratieclausule, maar deze is nooit nageleefd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This clause is a violation of international law.
Met deze terugname-overeenkomsten wordt het internationaal recht geschonden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If this still raises concerns in practice then the Article 11 review clause is available in reserve.
Als daardoor in de praktijk nog problemen ontstaan, is er altijd nog de herzieningsclausule van artikel 11 om op terug te vallen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com