consign en Neerlandés

Pronunciación
ww. verzenden, versturen; overdragen, toevertrouwen

Ejemplos

· A minimum 65% reduction in bio-degradable waste presently consigned for landfill sites.
De hoeveelheid biologisch afbreekbaar afval dat momenteel naar stortplaatsen gaat, moet met 65% worden verminderd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The honour of Europe depends on our speaking out for these young Arabs, for this great people being consigned to the night.
Europa zou er goed aan doen zich voor deze jonge Arabieren uit te spreken, dat wil zeggen voor dit grootse volk dat de duisternis wordt ingejaagd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As if the divergent national interests of the Member States had already been consigned to the European past!
Alsof de uiteenlopende nationale interesses van de lidstaten al voorgoed tot het Europese verleden zouden behoren!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
FYROM and ARYM are in fact temporary aids and should soon be consigned to the dustbin of history.
De benamingen FYROM en ARYM zijn werkelijk lapmiddelen. Ze moeten eigenlijk zo snel mogelijk geschiedenis worden!
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We hope to consign the death penalty to the history books as a form of punishment which has no place in the modern world.
We hopen dat de doodstraf in de geschiedenisboeken terechtkomt als een vorm van straf die niet thuishoort in de moderne wereld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The restrictions imposed by the nation-states, and the fears that they still have, will - I hope - soon be consigned to the past.
De nog steeds aanwezige nationale bedenkingen en angsten zullen - naar ik hoop - in de nabije toekomst tot het verleden behoren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The victims of an unjust war must not be consigned to oblivion or to disdain by an institution such as the European Parliament.
De slachtoffers van een ongerechtvaardigde oorlog mogen niet in vergetelheid geraken of door een instelling als het Europees Parlement met minachting worden behandeld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is an attempt to consign any chance of alternative routes to European integration to the dustbin of history.
Doel is om alle alternatieve vormen van Europese integratie in de vuilnisbak van de geschiedenis te dumpen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Does that mean we should consign that embryo-human being to the dustbin rather than using it for scientific research?
Waarom wil men dan voor dat embryo-menselijk wezen de vuilnisbak kiezen in plaats van het wetenschappelijk onderzoek?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If they fail to do so they will be consigned to history as foolish cowards.
Anders zullen zij als domme lafaards in de geschiedenisboeken terechtkomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com