discord en Neerlandés

Pronunciación
zn. twist; wanklank; dissonant

Ejemplos

The Cold War was synonymous with conflict and discord for numerous regions in the world.
De Koude Oorlog was een periode van gewapende vrede en van conflicten in vele streken op aarde.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This discord between the parliaments is intended to maintain the Council's position of power.
Door frictie te kweken tussen de parlementen wil de Raad zijn machtspositie veiligstellen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It would be an irony of fate if there were discord in the EU which ended up delaying enlargement.
Het zou de ironie van het lot zijn als er binnen de Europese Unie onenigheid zou ontstaan waardoor de uitbreiding uitgesteld zou worden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must turn need into a virtue and try to turn the discord of the present into harmony in the future.
We moeten van de nood een deugd maken en proberen de tweedracht van nu om te buigen tot eensgezindheid straks.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This can only lead to discord and strife in the years to come.
Dit kan in de komende jaren alleen maar leiden tot onrust en strijd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Iraq conflict, however, has cruelly exposed the discord that exists within the EU.
Door het Irak-conflict is de innerlijke verdeeldheid van de EU echter op pijnlijke wijze zichtbaar geworden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The most painful manifestation of transatlantic, and at the same time European, discord was the public controversy over Iraq.
De pijnlijkste manifestatie van transatlantische en tegelijkertijd Europese tweedracht was de publieke Irak-controverse.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Congratulations to the rapporteur, and no clashing discords to the Commissioner.
Mijn gelukwensen aan de rapporteur en met de disharmonie tussen ons en de commissaris valt het mee.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, I should in this respect also like to deliver a few notes of discord which do not concern Parliament.
Ik wil in dit geval echter ook een paar dissonante geluiden laten horen. Deze dissonante geluiden betreffen niet het Parlement.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Where others sow the seeds of discord, we have shown solidarity.
De burgers van Europa kunnen in dit opzicht op dit Europees Parlement rekenen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com