distressing en Neerlandés

Pronunciación
bn. pijn of verdriet veroorzakend

Ejemplos

Is this not, indeed, what is so distressing to some Socialist Members of the European Parliament?
Is dit trouwens niet precies datgene wat sommige socialisten in het Europees Parlement buiten zinnen brengt?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I nevertheless wish to stress the fact that it is quite distressing to see the lack of real interest in this reform.
We willen er desalniettemin op wijzen dat het onaangenaam is te merken hoe weinig enthousiasme deze hervorming wekt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The situation of certain urban areas is alarming, with the social distress taking the form of unemployment, misery and crime.
In bepaalde stadsgebieden is de toestand alarmerend, en de sociale nood uit zich in de vorm van werkloosheid, armoede en criminaliteit.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
Deze navrante dubbelzinnigheid van het Kremlin hoeft eigenlijk niet te verbazen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The plight of Kosovar Albanians who have been missing since the end of the war is particularly distressing.
De situatie van de Kosovo-Albanezen die sinds het einde van de oorlog als vermist te boek staan, is bijzonder zorgelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Of course, our institution as such is not responsible for this evil. All the same, the coincidence is distressing.
Zeker, onze instelling is daar net zo min verantwoordelijk voor als voor deze plaag, maar het toeval is niettemin triest.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is therefore all the more distressing to study all the reports about atrocities which arrive on an almost daily basis.
Daarom is het extra pijnlijk om alle verslagen over schendingen door te nemen, die we bijna dagelijks onder ogen krijgen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Frankly, that distresses me, for a resolution voted in by only a small number of Members carries very little weight.
Zelf vind ik het vervelend, omdat een resolutie die aangenomen is door weinig afgevaardigden ook maar weinig gewicht heeft.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Madam President, we have all been deeply distressed by the illness of our colleague.
Mevrouw de Voorzitter, wij zijn allemaal erg geschrokken van het feit dat onze collega onwel is geworden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, this is a truly distressing affair.
Mijnheer de Voorzitter, dit is werkelijk een zorgwekkende aangelegenheid.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

crucial: brisk, climacteric, fine, acute, incisive, fierce, pungent© dictionarist.com