glorious en Neerlandés

Pronunciación
bn. roemrijk, glorieus

Ejemplos

I am the first to confess that I do not think this is a very glorious suggestion but it is a pragmatic one.
Ik zal als eerste toegeven dat dit geen briljante suggestie is. Ze is uit pragmatische overwegingen ingegeven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This, while the Chinese leader is currently on a glorious tour of the European Union.
Terwijl de Chinese leider op dit moment een glorieuze toer door de Europese Unie maakt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Reform of the Council has yielded less glorious results, especially as regards transparency.
Wat de hervorming van de Raad betreft, is het resultaat minder glorieus, met name op het gebied van de transparantie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is unlikely to have a beginning, a middle and a glorious end, with surrender documents and peace treaties.
Het is onwaarschijnlijk dat die strijd een begin, een midden en een glorieus einde zal hebben, met capitulatiedocumenten en vredesverdragen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If this was a glorious success, I would be fascinated to know your definition of a failure.
Als dit een glorieus succes was, zou ik wel eens willen weten wat u dan onder een mislukking verstaat.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
   Mr President, Iran is a great country with a glorious past.
   – Mijnheer de Voorzitter, Iran is een belangrijk land met een glorieus verleden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our glorious African intervention leaves two million people in exile and half a million dead.
Onze glorieuze Afrikaanse interventie kon twee miljoen vluchtelingen en een half miljoen doden niet voorkomen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, you are the representative of a nation that is small in size but so very glorious in terms of its immense history.
Mijnheer de voorzitter, u bent de vertegenwoordiger van een - qua omvang - klein land maar met een o zo glorieus en heldhaftig verleden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let me remind them that, as long ago as 1688, a bill of rights lay at the heart of the Glorious Revolution in the United Kingdom.
Ik wil u erop wijzen dat reeds lang geleden, al in 1688, een bundel grondrechten de kern vormde van de Britse Glorieuze Revolutie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What the Council adopted in June, I have to say, is by no means a glorious chapter in the history of Europe's social model.
Ik moet zeggen dat het compromis dat de Raad in juni heeft aangenomen zeer zeker geen roemrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van het Europees sociaal model is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
© dictionarist.com