hazardous en Neerlandés

Pronunciación
bn. gevaarlijk, riskant

Ejemplos

Using English to communicate between Japanese and Chinese is not only ridiculous and ineffective but can prove very hazardous.
Het gebruik van het Engels tussen Japanners en Chinezen is niet alleen belachelijk en nutteloos, maar het kan heel gevaarlijk blijken te zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The issue of eliminating hazardous substances ought, I think, to be made more realistic so that we can achieve it.
Verder is sprake van de verwijdering van gevaarlijke stoffen. Ik geloof dat als wij dit vraagstuk realistisch aanpakken, wij ons doel zullen bereiken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Limiting discharges of hazardous substances into our waters must be one of the most important objectives.
De beperking van het lozen van gevaarlijke stoffen in onze wateren moet een van de belangrijkste doelstellingen zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These use hazardous waste as fuel for the production of energy or physical elements.
Deze installaties gebruiken gevaarlijke afvalstoffen als brandstoffen bij de productie van energie of materialen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In addition, the generalised use of this hazardous waste must not lead to the production of this waste becoming acceptable.
Ik benadruk overigens dat dit meer grootschalig gebruik van gevaarlijk afval er niet toe mag leiden dat wij de productie van dergelijk afval maar voor lief nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Scientific Committee has identified two phthalates used in toys that may be hazardous to young children' s health.
Het Wetenschappelijke Comité heeft twee ftalaten aangewezen die een bedreiging vormen voor de gezondheid van kleine kinderen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Several speakers here have said that we know that these substances can be hazardous to health.
Diverse sprekers hebben gezegd dat het bekend is dat deze stoffen een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Of the 264 571 tonnes of hazardous waste produced in 1999, a mere 0.12% was shipped abroad for incineration.
Van de 264.571 ton gevaarlijk afval die in 1999 werd geproduceerd, werd er slechts 0,12 voor thermische vernietiging naar het buitenland overgebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The hazardous wastes are reported to be either temporarily stored or exported for final disposal in other countries.
Men gaf aan dat het gevaarlijke afval of tijdelijk wordt opgeslagen of voor definitieve verwerking naar andere landen wordt geëxporteerd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We shall be involved in the codecision procedure to determine the list of priority substances and priority hazardous substances.
Via de medebeslissingsprocedure zullen wij meewerken aan de lijst van prioriteitsstoffen en gevaarlijke prioriteitsstoffen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com