inopportune en Neerlandés

Pronunciación
bn. ontijdig, ongelegen

Ejemplos

He came at an inopportune time.
Hij kwam binnen op een ongelegen tijdstip.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Given that such a policy may be implemented, this report appears at an inopportune moment.
Zelfs als ik ervan uitga dat zo'n beleid kan worden uitgevoerd, lijkt mij dit verslag ongelegen te komen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is inopportune under these circumstances.
Dat is slecht in deze omstandigheden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The recent letter from the People' s Assembly on this matter is inopportune but significant.
De recente brief van de Volksvergadering, die op een zeer ongelegen moment komt, is in dit opzicht veelzeggend.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It comes at rather an inopportune moment, for I feel that we must now give political dialogue a chance.
Dit is een nogal ongelegen moment, omdat ik vind dat we de politieke dialoog nu een kans moeten geven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Given this, I believe it is inopportune and mistaken to label wine according to the regulation currently under consideration.
Het lijkt me daarom niet raadzaam en ook verkeerd het etiketteren van wijn onder de verordening te laten vallen die we hier behandelen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It must be made clear that the proposal to admit Burma to ASEAN is altogether unacceptable and inopportune at the moment.
Duidelijk moet worden gemaakt dat de toelating van Birma tot de ASEAN op dit moment een volstrekt onaanvaardbaar en inopportuun voorstel is.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This initiative appears totally inopportune in a context of budget austerity.
Een dergelijk initiatief lijkt me volstrekt misplaatst in een context van bezuinigingen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For these reasons we think this report is in fact inopportune at the present moment.
Om die redenen zijn wij van oordeel dat dit verslag op dit moment eigenlijk ongelegen komt.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com