pursuit en Neerlandés

Pronunciación
zn. vervolging, achtervolging, najaging, jacht, beoefening, streven : het streven

Ejemplos

This course probably coincides rather well with the pursuit of a civil society.
Deze koers valt wellicht treffend samen te vatten met het streven naar een burgermaatschappij.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Safety should not come second to the pursuit of profit by companies which aim to take over Eurocontrol' s market.
De veiligheid mag niet ondergeschikt gemaakt worden aan het winststreven van ondernemingen die de markt van Eurocontrol willen overnemen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, the pursuit of an autonomous and active European peace policy must remain one of the EU' s goals.
De EU moet zich echter niettemin ten doel blijven stellen om een onafhankelijk, actief Europees vredesbeleid te realiseren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This too must be guaranteed and we must not let up in our pursuit of this objective.
Daar mag niet aan getornd worden en wij moeten ons onverminderd inspannen om dat doel te verwezenlijken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This has all come about owing to a combination of ignorance, impatience, laziness and pursuit of profit.
In al die gevallen ging het om een combinatie van onwetendheid, ongeduld, gemakzucht en winstbejag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The sanctions remain in place but we should look at how we could make them more effective in pursuit of the basic objective.
De sancties blijven van kracht, maar we moeten bekijken hoe we ze met het oog op onze doelstellingen effectiever kunnen maken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We intend to support its pursuit of that goal.
Wij willen onze steun daaraan betuigen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The proposed college is an innovative instrument essential to the pursuit of these objectives.
Zo zullen wij immers over een instrument beschikken dat ons in de gelegenheid stelt de genoemde doelstellingen na te streven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In doing so, the report imposes a certain vision: the pursuit of social convergence.
Daarmee hangt samen dat het verslag een bepaalde visie opdringt: het nastreven van sociale convergentie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Welfare for people can even harm animals' well-being, particularly if we consider the pursuit of profit.
Welvaart voor mensen kan zelfs het welzijn van dieren schaden, met name als we kijken naar winstbejag.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

hunt: chase, search, run, huntingdictionary extension
© dictionarist.com