relentless en Neerlandés

Pronunciación
bn. wreed; hard

Ejemplos

The sanctions constitute relentless lethal force, and innocent Iraqi people caught between opposing forces are paying the price.
De sancties brengen een onophoudelijke stroom doden, en de onschuldige Irakese bevolking zit tussen hamer en aambeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The relentless attempts to turn Europe into a political unity seem to be built on quicksand.
De aanhoudende pogingen om Europa politiek één te maken, lijken op drijfzand gebouwd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr President, I too would like to start by congratulating Mr Bösch on his relentless efforts to turn OLAF into a success.
Mijnheer de Voorzitter, ook ik zou willen beginnen om de heer Bösch te complimenteren met zijn niet aflatende inspanningen om OLAF tot een succes te maken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
First and foremost, we must wage a relentless fight against doping.
Op de eerste plaats en bovenal moet het dopinggebruik worden bestreden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nevertheless, economists, governments and the European Commission continue their relentless pursuit of ever more liberalism.
En toch gaan economen, regeringen en de Europese Commissie door met hun vlucht naar voren in de richting van alsmaar meer liberalisme...
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I share his relentless ambition to improve agricultural controls.
Ik deel met hem zijn niet aflatend streven om de landbouwcontroles te verbeteren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
By the same token, the relentless fight against the terrorist threat must be definitively limited under international law.
Zo weten we ons bij onze nimmer aflatende strijd tegen de terroristische bedreiging ook altijd gebonden aan het internationaal recht.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Such a relentless pursuit in spite of all the evidence would be laughable if it were not so serious.
Het betreft hier een soort vlucht in de toekomst die lachwekkend zou zijn, als het niet om zo'n ernstige zaak ging.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There has to be a very clear message from the European Union that relentless pressure will be applied to the Burmese regime.
De Europese Unie moet een duidelijk signaal afgeven dat zij ertoe bereid is het Birmaanse regime meedogenloos onder druk te zetten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Only by studying the causes and their effects will we be able to mount a relentless campaign to fight the fires.
Alleen een studie naar de oorzaken en de gevolgen van de branden zal een permanente strijd tegen bosbranden mogelijk maken.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

severe: adamant, austere, callous, cruel, exacting, harsh, harddictionary extension
© dictionarist.com