subtle en Neerlandés

Pronunciación
bn. gevoelig, subtiel, scherpzinnig

Ejemplos

There is another, more technical reason, involving some subtle points.
Er is nog een andere, meer technische reden waarom we het beeld enigszins moeten nuanceren.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They are after all more subtle and sophisticated.
Zij zijn tenslotte ook subtieler en verfijnder van opzet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The subtle internal balances of the PPE probably explain the baroque nature of the structure being proposed to us.
De subtiele evenwichtsverhoudingen binnen de PPE-Fractie verklaren misschien het barokke karakter van de constructie die men ons heeft voorgelegd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think you will agree that it is a fairly subtle distinction, Mr Verheugen.
U zal het met me eens zijn dat dit vrij subtiel ligt, mijnheer Verheugen.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Hume spoke about the institutional framework and its extraordinarily subtle formula.
De heer Hume sprak over het institutionele kader en de buitengewoon subtiele formule daarvan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Cohn-Bendit himself drew a subtle distinction between those who are self-evidently European and a shift towards Eurasia.
De heer Cohn-Bendit heeft zelf een subtiel onderscheid gemaakt tussen natuurlijke Europeanen en een stap in de richting van Eurazië.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The rapporteur's amendment aimed at drawing this subtle distinction in the report is therefore necessary.
Het amendement van de rapporteur om deze nuance in het verslag aan te brengen, is dan ook noodzakelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is why we believe that problems of corruption are both subtle and dangerous.
Daarom zijn wij van mening dat corruptieproblemen zowel subtiel als gevaarlijk zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This report, Mr President, is somewhat subtle.
Dit verslag, mijnheer de Voorzitter, is wat subtiel.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must therefore tackle this problem with the Russians in an extremely subtle but firm manner.
Wij zullen daarom dit probleem op een subtiele, maar niettemin resolute manier bij de Russen moeten aankaarten.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. faint: rare, fine, delicate, filmy, refined, slender
2. discriminating: keen, skillful, astute, indirect, apt, perspicacious, shrewd
3. abstruse: elusive, deceptive, suggestive, indirect, inferred, refined, insinuated
4. crafty: cunning, wily, sly, artful, astute, guilefuldictionary extension
© dictionarist.com