unwarranted en Neerlandés

Pronunciación
bn. onrecht, ongerecht

Ejemplos

The Austrian extreme right has been gifted an unwarranted present.
Het is een ongerechtvaardigd cadeau aan extreem-rechts in Oostenrijk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, Mr Caudron's last point: the Commission displays unwarranted optimism in its report.
Tot slot de opmerking van de heer Caudron. Naar zijn zeggen is de Commissie in haar verslag op een voorbarige manier optimistisch.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As others have said, the degree of unwarranted secrecy imposed by the Council has been utterly scandalous.
Zoals anderen al hebben gezegd is het ronduit schandalig dat de Raad deze onderhandelingen met zoveel onnodige geheimzinnigheid heeft omgeven.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It does, however, give the European people an unwarranted sense of security.
Er gaat van dit verslag echter een onterecht veiligheidsgevoel uit naar de Europese bevolking.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nevertheless, there were complaints about unwarranted price increases implemented as soon as the system changed over to the euro.
Desalniettemin zijn er klachten geweest over onbillijke prijsstijgingen die zijn doorgevoerd bij de omschakeling op het eurosysteem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One of the reasons for this is an unwarranted lack of confidence in the Internet.
Een van de redenen hiervoor is een ongerechtvaardigd gebrek aan vertrouwen in het internet.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These are absolutely unwarranted disparities, and it is up to us to make the corresponding effort to combat this situation.
Dit zijn volstrekt ongerechtvaardigde verschillen, en het is aan ons om een adequate inspanning te verrichten om deze situatie tegen te gaan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Any reduction in state aid to the film industry would be unwarranted and undesirable.
Iedere verlaging van de overheidssteun voor de filmindustrie zou ongerechtvaardigd en ongewenst zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Within that list, there are no excessive or unwarranted conditions.
Deze opsomming bevat geen buitensporige of onredelijke voorwaarden.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must avoid rules that are too prescriptive, that lead to unwarranted expense, or that may turn out to be counter-productive.
Al te prescriptieve regels moeten vermeden worden, aangezien ze tot niet te rechtvaardigen uitgaven leiden of contraproductief zouden kunnen zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com