abyss en Polaco

Pronunciación
n. otchłań, przepaść, czeluść, głębia, bezdenność, pierwotny chaos

Ejemplos

I have no doubt, President Barroso, that you are the right man to give shape to our hopes and bring us out of the abyss.
Nie mam wątpliwości, że jest pan właściwym człowiekiem, który może nadać realny kształt naszym nadziejom i wyciągnąć nas z zapaści.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
What happened really could take us almost to the edge of the abyss, the precipice, and so the unanimous call that came from Parliament is the only one that can guide us at this difficult time.
To, co się stało, mogłoby zaprowadzić nas niemal na skraj przepaści, otchłani, toteż jednogłośne wezwanie, jakie nadeszło od Parlamentu, jest jedynym, jakie może pokazywać nam drogę w tym trudnym czasie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We all talk about growth, and that is the only way that many of the peripheral economies can climb out of the abyss that they are already in.
Wszyscy mówimy o wzroście, a to jedyny sposób, dzięki któremu wiele mniejszych gospodarek może wydostać się z otchłani, w której już się znalazły.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One ought, in fact, to call it an abyss, an abyss into which the rights of asylum seekers and the credibility of our protection system in Europe are sinking.
Należałoby tak naprawdę nazwać ją otchłanią - otchłanią, w której giną prawa osób ubiegających się o azyl i wiarygodność naszego europejskiego systemu ochrony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A country hit by the financial crisis finds it more difficult to recover and could well drag other Member States into the abyss.
Kraj dotknięty kryzysem finansowym ma większe trudności z wyjściem z niego i może wciągnąć w przepaść pozostałe państwa członkowskie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (HU) In terms of employment, a comparison of urban and rural areas reveals that a widening abyss is developing.
na piśmie. - (HU) W odniesieniu do zatrudnienia, porównanie miejskich i wiejskich obszarów wskazuje na zwiększającą się przepaść pomiędzy nimi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, I believe that he must act swiftly with regard to what this Parliament is proposing - to rein in 'casino capitalism', which has driven us to the edge of the economic abyss.
Uważam jednak, że musimy szybko działać w zakresie tego, co proponuje Parlament - powstrzymać "kapitalizm kasynowy”, który doprowadził nas na skraj gospodarczej przepaści.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Their vulnerability will drag them further into the abyss of poverty, and I welcome the fact that Mr Wijkman underlines this emphatically.
Na skutek tej bezradność będą one wciągane w otchłań ubóstwa jeszcze bardziej, dlatego z zadowoleniem odnotowuję fakt, że pan poseł Wijkman dobitnie problem ten podkreśla.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European motor industry is not staring into an abyss.
Europejski przemysł motoryzacyjny nie stoi nad przepaścią.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The consequence of this attitude - we must not deceive ourselves - is one more step towards the abyss.
Nie ma co się oszukiwać - takie podejścia to w konsekwencji jeszcze jeden krok w kierunku przepaści.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a bottomless gulf or pit; any unfathomable (or apparently unfathomable) cavity or chasm or void extending below (often used figuratively): chasm, abysmdictionary extension
© dictionarist.com