adjoin en Polaco

Pronunciación
v. przyłączać, stykać się, sąsiadować ze sobą, przylegać do, graniczyć z, przyłączyć

Ejemplos

The region I come from adjoins the Republic of Moldova and Ukraine.
Region, z którego pochodzę sąsiaduje z Republiką Mołdawii oraz Ukrainą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The financial crisis in the European Union has also affected the countries adjoining us, and it is our duty to help them.
Kryzys finansowy panujący w Unii Europejskiej dotknął także graniczące z nami kraje, i naszym obowiązkiem jest udzielenie im pomocy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is not a single river in the whole world with so many adjoining countries along its banks.
Nie ma takiej drugiej rzeki na świecie, wzdłuż brzegów której leżałoby aż tyle sąsiadujących krajów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Unfortunately, this results in tensions between adjoining states and regions on the subject of environmental policy.
Niestety, powoduje to napięcia między przyległymi państwami i regionami w dziedzinie polityki środowiskowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Overseas Countries and Territories adjoining the ACP also merit special attention, in accordance with the association agreements that already link them to the Union under Article 299(3) of the Treaty.
2 Traktatu. Kraje i terytoria zamorskie sąsiadujące z krajami AKP również zasługują na szczególną uwagę zgodnie z porozumieniami stowarzyszeniowymi, które już łączą je z Unią na mocy art.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The risk of territorial aggression, implicit in the classic conception of defence, has largely been superseded by the dangers arising at regional borders in areas adjoining the territory of the EU.
Ryzyko agresji terytorialnej, domyślane w klasycznej koncepcji obrony, w dużej mierze zastąpiły niebezpieczeństwa, powstające na granicach regionalnych, na terenach graniczących z terytorium UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

border: skirt, abut, define, bound, edge, confine, fringedictionary extension
© dictionarist.com