ado en Polaco

Pronunciación
n. korowody, ceregiele, trudności, hałas

Ejemplos

Much ado about nothing.
Wiele hałasu o nic.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why I am calling on the EU to support the proposal for a ban on the commercial trade in polar bears before it is too late; the bluefin tuna also belongs in Appendix 1 without further ado.
Dlatego apeluję do UE o poparcie wniosku dotyczącego zakazu handlu niedźwiedziami polarnymi, zanim będzie za późno. Tuńczyka błękitnopłetwego również należy bezzwłocznie umieścić w wykazie załącznika I.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that if Shakespeare had written a play about the debate surrounding ACTA, he would have named this one 'Much Ado about Nothing', too.
Uważam, że jeżeli Szekspir napisałby sztukę o debacie towarzyszącej porozumieniu ACTA, również nazwałby ją "Wiele hałasu o nic”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therein lies my second point: much ado about nothing.
I w tym miejscu następuje moja druga uwaga: wiele hałasu o nic.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Without further ado, the Union and the Member States must plan for the social and economic consequences of an ageing European population and take this demographic change into account.
Nie wchodząc w dalsze wywody, Unia i państwa członkowskie muszą planować społeczne i gospodarcze konsekwencje starzenia się ludności europejskiej i uwzględnić te zmiany demograficzne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Mr Schulz has analysed the financial crisis, discovered the causes in the system and, without further ado, has laid the blame firmly at the door of the Conservatives, Liberals and Christian Democrats.
Pan poseł Schulz przeprowadził analizę kryzysu finansowego, znalazł jego przyczyny w systemie i nie zadając sobie więcej trudu, winą obciążył konserwatystów, liberałów i chrześcijańskich demokratów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - Russia blocked gas supplies at an extremely inopportune time for European consumers and it is essential that the gas deliveries are restored without further ado.
na piśmie. - Rosja zablokowała dostawy gazu w czasie wyjątkowo niekorzystnym dla konsumentów europejskich, konieczne jest więc, aby dostawy gazu zostały wznowione bez dalszej zwłoki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a rapid active commotion: din, fuss, tumult, ruckus, commotion, flurry, bustle, rumpus, ruction, stir, hustledictionary extension
© dictionarist.com