ally en Polaco

Pronunciación
n. sprzymierzeniec, sojusznik, aliant
v. połączyć kogoś z kimś, skoligacić, sprzymierzyć, sprzymierzać

Ejemplos

I needed an ally and out of nowhere, he had appeared.
Potrzebowałam sprzymierzeńca, a on pojawił się znikąd.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Allied forces were attacking from the west.
Siły sojuszu były atakowane z zachodu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The country kept faith with her ally.
Państwo dotrzymało słowa swoim sojusznikom.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
6 years since the criminal war and occupation of Iraq by the USA and its willing allies, a war which has cost the lives of approximately 1.5 million Iraqis;
6. rocznica rozpoczęcia przestępczej wojny i okupacji Iraku przez Stany Zjednoczone i ich ochoczych sojuszników; wojny, która kosztowała życie około 1,5 miliona Irakijczyków;
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must create a new international monetary system and it would be a shame if, through not coming to an understanding with our main ally, our voice were to be lost in the global debate.
Musimy stworzyć nowy międzynarodowy system monetarny i szkoda byłoby, gdyby ze względu na brak porozumienia z naszym głównym sojusznikiem nasz głos zginął w debacie światowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need to seek allies among those with whom we share common values and common interests, and not among those who are very far from us.
Musimy szukać sojuszników wśród tych, z którymi dzielimy wspólne wartości i interesy, a nie tych, którzy są od nas odlegli.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In realising its wider aims, the US should not forget that these loyal allies have sensitivities, especially when it presses the US-Russia reset button.
Realizując szersze cele, Amerykanie nie powinni lekceważyć uczuć swoich lojalnych sojuszników, zwłaszcza gdy naciskają na przycisk "reset” w stosunkach USA-Rosja.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For a long time Europe and the United States have been allies vital to prosperity, development and globalisation.
Europa i Stany Zjednoczone od dawna są sojusznikami o kluczowym znaczeniu dla dobrobytu, rozwoju i globalizacji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the mercy of an economy that has been opened up on a global scale, Europe and the United States now have firm allies in Japan, India, Brazil and various countries in Asia.
Będąc na łasce gospodarki, która otworzyła się na światową skalę, Europa i Stany Zjednoczone mają obecnie niezłomnych sojuszników w Japonii, Indiach, Brazylii i różnych krajach azjatyckich.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is regrettable that there is no mention of the allies of these totalitarian regimes who, until very recently, held nearly the whole of Eastern Europe in their grip.
Godny ubolewania jest fakt, że nie ma najmniejszej wzmianki o sojusznikach tych reżimów totalitarnych, którzy do niedawna rządzili prawie całą Europą Wschodnią.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com