assemble en Polaco

Pronunciación
v. zbierać, gromadzić, montować, składać, grupować, zebrać, złożyć

Ejemplos

The teacher assembled the students in the hall.
Nauczyciel zebrał uczniów w auli.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The mechanic assembled the engine.
Mechanik zamontował silnik.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The club members assembled in the meeting room.
Członkowie klubu zebrali się w sali konferencyjnej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I promised during my hearing that I would come to listen and to take your advice, and today's debate was a clear proof of the richness, wisdom and insight that are assembled here in this House.
W swoim przesłuchaniu obiecałem, że będę słuchać i przyjmować rady, a dzisiejsza debata stanowiła wyraźny dowód bogactwa, mądrości i dogłębnego spojrzenia, osób zgromadzonych w tej Izbie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We are in the first year of a new legislative period of the European Parliament and are dealing with a newly assembled Commission.
Trwa pierwszy rok nowego okresu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim, mamy też do czynienia z nowym składem Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Then, last week, bankers from around the EU assembled for Eurofi, discussing Basel III.
W zeszłym tygodniu bankowcy z całej UE spotkali się na forum Eurofi, by przedyskutować Bazyleę III.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, were we perhaps to add another label to that of 'made in', such as 'processed in' or 'assembled in', we might arrive at a broad agreement more easily.
Jeżeli dodamy być może zatem inne oznaczenie do sformułowania "wyprodukowano w”, na przykład "przetworzono w” lub "złożono w”, łatwiej osiągniemy szerokie porozumienie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The right of religious groups to assemble and practise their religion must be unconditional.
Prawo grup wyznaniowych do gromadzenia się i do praktyk religijnych musi być bezwarunkowe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Lastly, can I ask Baroness Ashton if she is going to respond to the many questions that we have about the new human rights structures in the EAS, since these will be assembled in the very near future.
Na koniec chciałabym zapytać baronessę Ashton, czy zamierza odpowiedzieć na nasze liczne pytania na temat nowych struktur z zakresu ochrony praw człowieka w ESDZ, ponieważ powstaną one w bardzo niedalekiej przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Member States therefore need to assemble a wide range of indicators that together provide an overall picture of the EU in terms of the environment.
Z tego powodu państwa członkowskie muszą opracowywać szereg wskaźników, które zebrane razem dają globalny obraz UE w zakresie środowiska naturalnego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. put together: fabricate, manufacture, erect, build, set up, construct, join
2. bring together: call together, congregate, rally, convene, gather, muster, summondictionary extension
© dictionarist.com