avenue en Polaco

Pronunciación
n. ulica, aleja, bulwar, droga, dostęp

Ejemplos

The view of this great city with its wide avenues and grand buildings took my breath away.
Widok tego potężnego miasta z jego szerokimi alejami i wielkimi budynkami zapierał mi dech w piersiach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
These have proven beneficial within the European Union itself, for instance, TEMPUS and Erasmus Mundus, and this is also an avenue we should continue to explore.
Programy, takie jak na przykład TEMPUS i Erasmus Mundus udowodniły swoją przydatność na terytorium Unii Europejskiej i powinniśmy dalej iść tą drogą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Of course, it is much better if complainants can identify the most appropriate avenue of redress the first time around.
Oczywiście znacznie lepiej jest, gdy składający skargę potrafią rozróżnić najwłaściwszą drogę do rozstrzygnięcia sprawy przy pierwszym podejściu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Redirecting Europe towards a green economy and industry will create jobs, open up new avenues of research and, last but not least, reduce every state's expenditure.
Przestawienie Europy na ekologiczną gospodarkę i przemysł umożliwi stworzenie miejsc pracy, otwarcie nowych dziedzin badań i - co nie najmniej ważne - ograniczy wydatki każdego kraju.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Thirdly, you asked if the Commission intends to finance other technology avenues and propose additional industrial initiatives.
Po trzecie, pytał pan, czy Komisja zamierza finansować inne możliwości technologiczne i proponuje dodatkowe inicjatywy przemysłowe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Retraining needs to be arranged straight away for workers affected by the mine closures, and all possible avenues of funding from regional, national and EU funds should be explored.
Należy niezwłocznie przystąpić do przekwalifikowywania pracowników dotkniętych zamknięciami kopalń, wykorzystując do tego wszelkie możliwe strumienie finansowania ze środków regionalnych, krajowych i unijnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To improve the situation and reduce existing disparities, one possible avenue for discussion offered by the agenda adopted today could be to extend the use of open-ended contractual arrangements.
Jednym z kierunków debaty przewidzianej w programie na rzecz poprawy sytuacji i ograniczenia istniejących podziałów mogłoby być rozszerzenie wykorzystywania otwartych uzgodnień umownych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the Commission's view we have five avenues of action.
Zdaniem Komisji mamy pięć możliwości działania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The petitioner had clear legal avenues which he could pursue at national level and, indeed, he has made use of these opportunities.
Składający petycję dysponował konkretnymi środkami prawnymi, z których mógł skorzystać na szczeblu krajowym i w rzeczywistości z nich skorzystał.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is perhaps one avenue to be explored, but we must bear in mind the existence of that risk.
Być może jest to jedna z dróg, którą warto wziąć pod uwagę, ale musimy pamiętać o istnieniu tego ryzyka.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a line of approach: plan of attack, approach, attack
a wide street or thoroughfare: boulevard, street


dictionary extension
© dictionarist.com