cite en Polaco

Pronunciación
v. zacytować, cytować, wezwać, pochwała: udzielać pochwały, wzywać

Ejemplos

It is all very well to cite EUR 400 billion, but we know that this money is almost all taken from national budgets.
Bardzo dobrze brzmi wspominanie o kwocie 400 miliardów euro, ale wszyscy wiedzą, że ta kwota prawie w całości pochodzi z budżetów krajowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The arguments in favour cited, such as traffic safety, the environment and a reduction in the administrative burden, hold no water whatsoever.
Argumenty za, które były cytowane, takie jak bezpieczeństwo ruchu, środowisko i zmniejszenie obciążenia administracyjnego, nie mają jednak żadnego sensu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In any event I can assure you, Mr President, that the Commission applied its rule in the same way to the German and to the Polish shipyards and all the other ones that could be cited here.
Tak czy owak, pragnę zapewnić pana przewodniczącego, że Komisja zastosowała takie same zasady wobec stoczni niemieckich, polskich i wszystkich innych, o jakich można tu wspomnieć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Finally, we also successfully argued that economic crises such as we are experiencing now can also be cited as grounds for extending the term of contracts.
Wreszcie z powodzeniem argumentowaliśmy również, że kryzysy gospodarcze takie, jaki przeżywamy obecnie, mogą teraz także stanowić podstawę do przedłużenia okresu obowiązywania umów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Those who do not want this resolution often cite the fact that the OSCE actually approved the election itself.
Ci, którzy nie chcą rezolucji, często powołuja się na fakt, że OBWE faktycznie samodzielnie zatwierdziło wynik wyborów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I cite as proof these issues, among others, of bilateral conflicts.
Na dowód tego powołuję się między innymi na kwestie konfliktów dwustronnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We cited as our grounds ageing and the economic cost.
Jako uzasadnienie podawaliśmy leżakowanie i koszt ekonomiczny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Personal animosities must not be cited as backing for quasi 'knee-jerk legislation'.
Nie wolno powoływać się na osobiste animozje jako na quasi uzasadnienie quasi "odruchowego prawodawstwa”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Although I have cited the example of Portugal, I feel it is equally important for all EU citizens that this regulation be negotiated as quickly as possible.
Chociaż powołałam się na przykład Portugalii, uważam, że jak najszybsze wynegocjowanie tego rozporządzenia jest nie mniej ważne dla wszystkich obywateli UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I will cite just one example to illustrate our fears.
Dla zobrazowania naszych obaw przywołam tylko jeden przykład.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. refer to a source: quote, allude to, excerpt, mention, point out, enumerate
2. summon: arraign, subpoena, call, ticket, order, enjoin


dictionary extension
© dictionarist.com