clause en Polaco

Pronunciación
n. warunek, klauzula, paragraf, człon {gram.}, zdanie

Ejemplos

Firstly, the inclusion of a review clause, which is also flexible, so that it provides not for a five-year timeframe, but one which can be constantly re-assessed at relatively short notice.
Po pierwsze, uwzględnienie klauzuli o przeglądzie, która również musi być elastyczna, tak aby nie przewidywała pięcioletnich ram czasowych, ale takie, które można każdorazowo dostosowywać z krótkim wyprzedzeniem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So we ask the Commission to refrain from including such clauses, given the importance of capital controls, especially for poorer countries, to mitigate the impact of the financial crisis.
Wzywamy zatem Komisję do powstrzymania się od uwzględnienia takich klauzul, biorąc po uwagę znaczenie kontroli kapitału w łagodzeniu skutków kryzysu finansowego, zwłaszcza w przypadku krajów uboższych, .
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think that the amendments concerning the designation clause, taxation of aviation fuel and pricing are justified in comparison with existing bilateral agreements.
Uważam, że zmiany dotyczące kwestii klauzuli wyznaczania, opodatkowania paliwa lotniczego czy ustalania cen są zmianami słusznymi w stosunku do obecnie obowiązujących umów dwustronnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is significant that, in the case of the SADC EPA, the revision of a number of contentious clauses was agreed.
Ważne jest, że w przypadku umowy o partnerstwie gospodarczym z państwami SADC uzgodniono zmianę szeregu spornych klauzul.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Suspension of the agreements in the case of an established, continuous and serious breach of the human rights clause is therefore possible.
Możliwe zatem jest zawieszenie stosowania umowy w przypadku stwierdzonego, ciągłego i poważnego naruszania klauzuli dotyczącej praw człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Please recognise paragraph 9 of our resolution, which talks about the inclusion of the human rights clause in the PCA agreement.
Proszę zapoznać się z punktem 9 naszej rezolucji, w którym wzywa się do ujęcia w umowie o partnerstwie i współpracy klauzuli dotyczącej praw człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We would like to see a revision clause.
Chcemy klauzuli przeglądu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I want to know precisely how any human rights clause that we agree would be invoked and implemented.
Chcę dokładnie się dowiedzieć, w jaki sposób będziemy się powoływać na klauzulę dotyczącą praw człowieka oraz ją stosować.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
How practical will a human rights clause actually be?
Jak przydatna może faktycznie być taka klauzula dotycząca praw człowieka?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On the Lisbon Treaty and the recognition of specificity, two special clauses are included in Article 149 of the Treaty on European Union regarding education, youth and sport.
W kwestii traktatu lizbońskiego i uznania szczególnego charakteru sportu, artykuł 149 Traktatu o Unii Europejskiej zawiera dwie klauzule specjalnie poświęcone edukacji, młodzieży i sportowi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

(grammar) an expression including a subject and predicate but not constituting a complete sentence: independent clause, sentence, main clause, construction, grammatical construction, relative clause, subordinate clause, dependent clause, coordinate clause, expression
a separate section of a legal document (as a statute or contract or will): document, subdivision, escalator, section, arbitration clause, joker, double indemnity, escalator clause, written document, reserve clause, papers, article, deductible, rider


dictionary extension
© dictionarist.com