consign en Polaco

Pronunciación
v. przesłać, konsygnować, frachtować, dostarczać, składać, przesyłać, dostarczyć, złożyć

Ejemplos

We must not look only at the steps taken by heads of state and government leaders, but also at those of finance ministers, which are very often consigned to annexes of various documents.
Nie możemy patrzeć jedynie na działania głów państw i szefów, ale również na działania ministrów finansów, którzy często są wyznaczani do pracy nad załącznikami dokumentów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For this reason, I would like to congratulate both the rapporteur and the Commission, as well as Commissioner Ferrero-Waldner and the Swedish Presidency, for finally consigning this delay to the past.
Z tego powodu chciałbym pogratulować sprawozdawcy i Komisji, jak również pani komisarz Benicie Ferrero-Waldner oraz prezydencji szwedzkiej za to, że nareszcie zajęła się tym, co było odkładane na później.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we do not take the necessary strong measures and collective responsibility, Europe will be consigned to marginalisation and impoverishment.
Jeśli nie podejmiemy koniecznych zdecydowanych działań i nie weźmiemy na siebie zbiorowej odpowiedzialności, Europa będzie skazana na marginalizację i zubożenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The President of the World Bank said in April that now the concept of the 'third world' has been consigned to the history books.
W kwietniu prezes Banku Światowego powiedział, że obecnie pojęcie "trzeciego świata” odeszło już do podręczników historii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Obviously, for some people, the colonial era is not yet over, but let us hope that all of this is consigned to the past.
Dla niektórych era kolonialna ewidentnie jeszcze się nie zakończyła, ale miejmy nadzieję, że to już przeszło do historii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Stockholm Programme has not been consigned to the museum.
Program sztokholmski nie został odstawiony do muzeum.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And yet this reform had been consigned to oblivion before the Belgian Presidency put it back on the Council's table.
Lecz reforma popadła w zapomnienie, zanim prezydencja belgijska nie zajęła się tym ponownie w Radzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that it is necessary to put pressure also on other countries, such as America and China, to consign this action to history.
Uważam, że niezbędne jest wywieranie nacisku również na inne kraje, takie jak Ameryka i Chiny, aby sprawiły, by działanie to przeszło do historii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nonetheless, it is a very good thing that the Iron Curtain has finally been consigned to history.
Niemniej jednak stało się bardzo dobrze, że żelazna kurtyna ostatecznie przechodzi do historii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nonetheless, while I may be unable to give the report my wholehearted support, rejecting it would mean surrendering to the right and consigning months of effort to the waste bin.
Niemniej jednak, choć nie jestem w stanie poprzeć przyjęcia tego sprawozdania całym sercem, odrzucenie odznaczałoby poddanie się prawicy i wyrzucenie wyników wielu miesięcy pracy do kosza.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com