construct en Polaco

Pronunciación
v. budować, zbudować, konstruować, skonstruować, tworzyć, rysować

Ejemplos

Esperanto, Ido, Interlingua, Klingon, Lojban, Na'vi and Volapük are constructed languages.
Do języków sztucznych należą esperanto, ido, interlingua, klingoński, lojban, na'vi i volapük.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Zamenhof, creator of the constructed language Esperanto, was an ophthalmologist.
Zamenhof, twórca sztucznego języka esperanto, był okulistą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
New roads were constructed one after another.
Nowe drogi były budowane jedna po drugiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
After reading his books I feel I can construct a house.
Po przeczytaniu jego książek czułem, że mogę zbudować dom.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We were not invited by Russia when the CIS was constructed, and a mix of our and Russia's policies would be totally counterproductive.
Rosja nas nie zaprosiła, gdy powstawała WNP i pomieszanie naszej polityki z rosyjską przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we do not and if we delay this process, we will see in reality that new nuclear power plants will be planned and constructed without this Community framework.
Jeżeli tak się nie stanie i jeżeli będziemy opóźniać ten proces, zobaczymy, że nowe elektrownie jądrowe będą planowane i budowane bez przedmiotowych ram wspólnotowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, there is no need to construct unnecessary barriers for patients.
Z tego względu nie ma potrzeby tworzenia niepotrzebnych przeszkód dla pacjentów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The creation of a European area without border controls, through the Schengen Agreement, was an important step in constructing an open internal market with free movement of people and goods.
Stworzenie za pomocą układu z Schengen europejskiego obszaru bez kontroli granicznych było istotnym krokiem w tworzeniu otwartego rynku wewnętrznego, na którym istnieje swoboda przemieszczania się osób i towarów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the European Union, much attention is being paid to the environmental aspects of the new pipelines being constructed to transport gas to the EU (Nabucco, Nord Stream and South Stream).
W Unii Europejskiej zwraca się szczególną uwagę na aspekty ochrony środowiska związane z nowymi gazociągami budowanymi w celu dostarczania gazu do Unii Europejskiej (Nabucco, Gazociąg Północny i Gazociąg Południowy).
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is important that the European Union construct its point of view in exactly this manner.
Ważne jest, aby Unia Europejska konstruowała swój punkt widzenia właśnie w taki sposób.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. compose: fashion, create, forge, model, shape, envision, mould
2. build: manufacture, fabricate, make, erect, weave, rear, devisedictionary extension
© dictionarist.com