convene en Polaco

Pronunciación
v. zbierać się, zbierać, zwołać, zawezwać, zebrać, zwoływać

Ejemplos

We are expecting to convene two extra sessions this year, ideally after the Indian elections in April and before the European Union-India Summit in November.
Oczekujemy, że w tym roku zwołane zostaną kolejne dwa posiedzenia i byłoby najlepiej, gdyby odbyły się po kwietniowych wyborach w Indiach, ale przed listopadowym szczytem UE-Indie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why I also say, as far as we are concerned: consultation after the European elections, absolutely, but only once the European Parliament has been convened.
Dlatego właśnie uważam również, że - jeśli chodzi o nas - bezwzględnie należy przeprowadzić konsultacje po zakończeniu wyborów europejskich, ale dopiero po zwołaniu Parlamentu Europejskiego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am not prepared to be consulted after 7 June until this Parliament has been formally convened for its first sitting.
Nie jestem przygotowany na przeprowadzenie konsultacji po 7 czerwca, dopóki Parlament nie zostanie oficjalnie zwołany na pierwsze posiedzenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He should re-convene the summit, so that the Heads of State and Government can assume their responsibility of discussing the employment situation in Europe at the beginning of May.
Powinien pan ponownie zwołać szczyt tak, by szefowie państw lub rządów mogli przyjąć na siebie odpowiedzialność za omówienie na początku maja sytuacji w zakresie zatrudnienia w Europie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly, please re-convene the social summit.
Po drugie, zwracamy się z prośbą o ponowne zwołanie szczytu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I therefore urge you to convene the leaders of Council, Commission and Parliament before this House rises in May to agree on how to compose Parliament and Commission with legal certainty.
W związku z tym nalegam, by przed zakończeniem sesji parlamentarnej w maju zwołał pan przywódców Rady, Komisji i Parlamentu w celu uzgodnienia prawnie pewnego sposobu utworzenia Parlamentu i Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I intend to follow up on these discussions by convening a further meeting at this high level in June.
Zamierzam kontynuować te rozmowy poprzez zwołanie kolejnego spotkania na wysokim szczeblu w czerwcu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is exactly the kind of thing that we need to get off the ground and I hope that this very topic will be included on the transport ministers' agenda when we convene for the meeting on the 29th.
Właśnie to jest nam potrzebne, aby ruszyć z miejsca i mam nadzieję, że temat ten zostanie uwzględniony w porządku obrad ministrów transportu, kiedy spotkamy się 29 dnia bieżącego miesiąca.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We now have an ambitious consensus that no one could have hoped for a few months ago when I convened a group of high-level experts under the chairmanship of Mr de Larosière.
Mamy teraz ambitny konsensus, o którym nikt nie mógł nawet marzyć kilka miesięcy temu, kiedy zwołałem grupę ekspertów wysokiego szczebla pod przewodnictwem pana de Larosière'a.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It was a very clever move to convene the summit yesterday.
Zwołanie szczytu w dniu wczorajszym było bardzo zmyślnym posunięciem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. convoke: call together, summon, call for
2. assemble: muster, rally, gather, meet, collect, troop, congregate


dictionary extension
© dictionarist.com