discord en Polaco

Pronunciación
v. zgodzić się: nie zgadzać się, fałszywie brzmieć
n. dysonans, niesnaski, niezgoda, dysharmonia, rozdział, zgrzyt

Ejemplos

There was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
Było tu i ówdzie kilka osobliwych dysonansów, lecz gdzież ich nie ma?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Favouring some countries in Central Asia over others risks creating a discord and division in the region.
Faworyzowanie niektórych krajów Azji Środkowej kosztem drugich grozi wywołaniem niezgody i podziałów w regionie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This has, of course, given rise to much of the discord that we can now sense.
Wywołało to oczywiście wiele nieporozumień, które możemy teraz odczuć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Without these criteria and without clear rules, project selection will cause much conflict and discord, and will give rise to suspicion instead of hope.
Bez tych kryteriów i klarownych zasad wybór projektu będzie wzbudzał dużo konfliktów i tarć, będzie budził podejrzenia zamiast nadziei.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, a decade on, I would suggest that what it has brought is chaos, discord and misery for millions, and yet the word 'stability' is still being used this morning.
No cóż, po dziesięciu latach chciałbym zasugerować wniosek, że przyniosła nam ona chaos, niezgodę i niedolę za cenę milionów, a przecież słowo "stabilność” wciąż się dziś rano powtarza.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We cannot allow ourselves, the European Union, to be left behind in discord and indecision.
Jako Unia Europejska nie możemy sobie pozwolić na pozostanie z tyłu w niezgodzie i niezdecydowaniu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The time has come for the European Council to put a stop, tomorrow, to the discord among its members.
Czas, by na swym jutrzejszym posiedzeniu Rada Europejska położyła kres niezgodzie pomiędzy jej członkami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This has gone hand in hand with efforts aimed at sowing discord among European Union Member States.
Szło to w parze z wysiłkami ukierunkowanymi na wprowadzenie niezgody pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is massive discord here.
Jest tutaj duży rozdźwięk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This will be possible if the two problems leading to discord that are attracting the most attention are solved definitively.
Będzie to możliwe, o ile uda się ostatecznie rozwiązać budzące największe zainteresowanie dwa problemy wywołujące niezgodę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com