disquiet en Polaco

Pronunciación
n. niepokój, ambaras, zatrwożenie
v. niepokoić, zaalarmować, zaniepokoić, zatrwożyć
a. niespokojny, niepokonany

Ejemplos

The recommendation, the analysis of the Court of Auditors about the efficiency of EU policy has, in the last few years, been painfully disquieting.
Zalecenie, analiza Trybunału Obrachunkowego co do skuteczności polityki UE jest w odniesieniu do ostatnich kilku lat boleśnie niepokojąca.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
(SK) I would like to express my sadness and profound disquiet over the events which took place in June this year in the Russian Federation.
(SK) Chciałbym wyrazić swój smutek i głębokie zaniepokojenie wydarzeniami, które miały miejsce w Federacji Rosyjskiej w czerwcu tego roku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The general deterioration in the human rights situation is causing the EU deep disquiet.
Ogólne pogorszenie sytuacji w zakresie przestrzegania praw człowieka powoduje głębokie zaniepokojenie Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is indeed very disquieting.
To rzeczywiście bardzo niepokojące.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I fear that implementation of the current system would lead to very large shifts which are not always comprehensible and will lead to a large amount of disquiet and uncertainty within agriculture.
Obawiam się, że wdrożenie obecnego systemu prowadziłoby do znacznych zmian rodzaju działalności, które nie zawsze są zrozumiałe i wywołają duży niepokój oraz niepewność w sektorze rolnym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The disquiet with such procedures is very much in evidence.
Zaniepokojenie takimi procedurami jest bardzo dobrze widoczne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The recent events linked to this involvement are a cause for disquiet.
Ostatnie związane z tym wydarzenia budzą niepokój.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Civil society, both in China and internationally, has expressed considerable disquiet about the methods employed.
Społeczeństwo obywatelskie, zarówno chińskie, jak i międzynarodowe, wyraziło jednak znaczące niezadowolenie z przyjętych metod.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - I have to express my disquiet about the principle embodied in the very notion of presenting this report to plenary.
na piśmie. - Muszę wyrazić zaniepokojenie dotyczące zasady związanej z samym faktem przedstawienia tego sprawozdania na posiedzeniu plenarnym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Dysfunctional state institutions and the worsening economy have caused civil disquiet and protests.
Niesprawne instytucje państwowe i pogarszająca się sytuacja gospodarcza wywołały niepokoje i protesty społeczne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

perturb: disturb, agitate, fluster, trouble, alarm, confuse, upsetdictionary extension
© dictionarist.com