dragging en Polaco

Pronunciación
n. pogłębianie, wywlekanie, włóka

Ejemplos

She looked as though she had just dragged herself out of bed.
Wyglądała, jakby dopiero zwlekła się z łóżka.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I'm sorry you got dragged into this.
Przepraszam, że cię w to wciągnąłem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some days seem to just drag on and last forever.
Są takie dni, które wydają się nie mieć końca.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It even needs to be strong enough to drag all the regional economies onto the path towards new growth.
Musi nawet być wystarczająco silna, by wciągnąć wszystkie gospodarki w regionie na ścieżkę prowadzącą w kierunku nowego wzrostu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is sad, regrettable and demeaning to the role of the Czech President to drag the Sudeten Germans into this game 65 years after the end of the Second World War.
Wciąganie Niemców Sudeckich w tę rozgrywkę 65 lat po zakończeniu II wojny światowej jest posunięciem smutnym, żałosnym i poniżającym dla roli prezydenta Czech.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We convince, we negotiate, we argue, we try to drag our partners with us and we try to get them on board.
Przekonujemy, negocjujemy, dyskutujemy, próbujemy pociągnąć za sobą naszych partnerów i usiłujemy włączyć ich do działania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It also means action by the European Commission without whose effective help this process would only drag on, which cannot be in our interest.
Odpowiedzialność oznacza także podjęcie działań przez Komisję Europejską, gdyż bez jej skutecznej pomocy proces ten mógłby się przedłużać, co nie może być w naszym interesie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It must not be the case that the two greatest climate polluters, China and the United States, play a giant game of ping-pong where each accuses the other whilst dragging its own feet.
Nie można pozwolić, aby dwa kraje w największym stopniu zanieczyszczające klimat, Chiny i Stany Zjednoczone, dwa giganty, odbijały piłeczkę między sobą, oskarżając się wzajemnie i nie robiąc nic.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let us stir them into action and drag them along to the internationally binding agreement we all want so badly.
Nakłońmy ich do podjęcia działań i wciągnijmy ich w porozumienie wiążące w skali międzynarodowej, którego tak bardzo potrzebujemy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The economic and financial crisis has also dragged us into a farming and social crisis, and I therefore welcome this debate in Parliament, although it has come rather late.
Kryzys gospodarczy i finansowy wciągnął nas również w kryzys rolnictwa i kryzys społeczny. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję tę debatę w Parlamencie, chociaż zaczęła się ona raczej późno.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

marked by a painfully slow and effortful manner: effortful


dictionary extension
© dictionarist.com