drawn out en Polaco

Pronunciación
adj. wydłużony

Ejemplos

“Empty rooms always make me believe that I possess a deep voice,” said Meagle. He continued in a low, drawn-out voice. “To-moooorrow.”
„Puste pokoje zawsze sprawiają, że wierzę, że mam głęboki głos,” powiedział Meagle. Kontynuował niskim, przewlekłym głosem. „Juuuuu-trooooo.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We know that consumers and small businesses are frightened of instigating proceedings because of concern about long drawn-out processes and, in particular, high costs.
Wiemy, że konsumenci i małe przedsiębiorstwa boją się wnoszenia powództwa z uwagi na obawy dotyczące długości trwania procesu, a w szczególności wysokich kosztów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For those inside, there is a temptation to allow the membership process to become an opportunity to resolve long drawn out disputes.
Jeśli chodzi o kwestie wewnętrzne kusi nas, aby proces przyjmowania członków stał się okazją do rozstrzygnięcia zadawnionych konfliktów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need to cooperate with Russia on this if we are to be able to make progress in achieving a peaceful solution to long drawn-out conflicts.
Musimy współpracować z Rosją w tym zakresie, jeśli mamy poczynić postępy w procesie znalezienia pokojowego rozwiązania przedłużających się konfliktów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
in writing. - (PT) Turkey's EU-membership application has become a long, drawn-out process, the outcome of which still remains to be seen.
na piśmie. - (PT) Wniosek Turcji o członkostwo w UE przerodził się w długotrwały, przeciągający się proces, którego wynik jest nadal nieznany.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a risk that consulting consumer organisations at all stages of the decision-making process will make this process rather drawn out.
Istnieje ryzyko, że zasięganie opinii organizacji konsumenckich na każdym etapie procesu decyzyjnego niezmiernie wydłuży cały proces.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is high time that all possible steps were taken to achieve a breakthrough in this long drawn-out affair.
Najwyższy czas podjąć wszelkie możliwe kroki, by osiągnąć przełom w tej zbyt długo odwlekanej sprawie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One might question the wisdom of choosing this slow, drawn-out aid procedure instead of other faster, more effective forms of aid that would have already reached Pakistan by now.
Można by kwestionować sens wyboru tej powolnej, rozwlekłej procedury udzielania pomocy zamiast innych szybszych, skuteczniejszych form pomocy, która już dawno dotarłyby do Pakistanu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, having made these statements, the report does not draw out all the consequences of the facts presented, simply making a few inconsequential observations.
Niemniej jednak po tych stwierdzeniach w sprawozdaniu nie zostały przedstawione wszystkie konsekwencje tych faktów. Ograniczono się jedynie do kilku mało istotnych spostrzeżeń.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Many of those who want money from European funds complain about the long drawn-out bureaucratic torture with an uncertain end.
Wielu zainteresowanych pieniędzmi z funduszy europejskich narzeka na długotrwałe biurokratyczne tortury, sposobu zakończenia których nie da się przewidzieć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error


dictionary extension
© dictionarist.com