earnest en Polaco

Pronunciación
n. zadatek, przedsmak, gwarancja
a. poważny, rzetelny, starający się, gorliwy, żarliwy, usilny

Ejemplos

They are earnest about their children's education.
Poważnie traktują edukację swoich dzieci.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We will call on the Government of that country in earnest to start behaving sensibly and democratically and to stop violating the human rights of its citizens.
Wezwiemy rząd tego kraju, aby zaczął zachowywać się w sposób poważny i demokratyczny i zaprzestał łamania praw człowieka przynależnych swoim obywatelom.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He was very earnest, if not scathing, in expressing his mistrust of the Treaty of Lisbon here in this Chamber in the spring.
W sposób bardzo zapamiętały, wręcz zgryźliwy wyrażał swoją nieufność wobec traktatu lizbońskiego wiosną tu w Izbie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
My earnest request is that we do not overload and burden the strategy with too many priorities, but that we focus on what we want to achieve.
Moja gorąca prośba - by nie przeładowywać omawianej strategii nadmierną liczbą priorytetów i jej nimi nie obciążać oraz by skupić całą naszą uwagę na tym, co chcemy osiągnąć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This should give you the time to work in earnest on the successor scheme whilst ensuring that GSP beneficiaries are not left out in the cold.
To powinno dać państwu czas na poważną pracę nad kolejnym planem, a jednocześnie zagwarantować, by beneficjenci GSP nie pozostali na lodzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I assume that the Commission, whose VicePresident is Baroness Ashton, is in earnest and will do what it just said it would.
Zakładam, że Komisja, której wiceprzewodniczącą jest baronessa Ashton, mówi szczerze i że zrobi to, co właśnie obiecała.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, if we want to be successful and to implement this strategy in earnest, we must assign sufficient funding for it, without substantial compromises or cuts.
Jeśli jednak chcemy osiągnąć sukces i rzeczywiście wdrożyć tę strategię, musimy wyasygnować na nią odpowiednie środki - bez znaczących kompromisów lub cięć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is time to act in earnest.
Czas działać na poważnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is why I am calling on the European institutions to start dealing with this matter in earnest.
Z tego względu wzywam instytucje europejskie do poważnego zainteresowania się tym problemem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I would, however, ask everyone to make an effort to act responsibly and in earnest, which we now need after all the delays and calls for a solution which have fallen on deaf ears.
Chciałabym jednak poprosić wszystkich, aby spróbowali zachowywać się odpowiedzialnie i uczciwie, czego dziś potrzebujemy po okresach zwlekania i bezowocnych nawoływań do rozwiązania problemu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

characterized by a firm and humorless belief in the validity of your opinions: solemn, sincere, serious
something of value given by one person to another to bind a contract: security, surety, earnest money, arles
earnest: dear, heartfelt, devout, sincere
not distracted by anything unrelated to the goal: purposeful, businesslikedictionary extension
© dictionarist.com