energize en Polaco

Pronunciación
v. pobudzać, agitować, energia: wykazać energię, pobudzić

Ejemplos

That will be complementary to the Energy Council, which we will re-energise as well.
Będzie ona uzupełniać Radę ds. Energii, która również stanie się bardziej dynamiczna.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With regard to the TEC, this is a very important new mechanism, or re-energised mechanism, to work on all matters regarding the free market and market barriers.
Jeśli chodzi o TEC, to jest to bardzo ważny nowy czy też na nowo zdynamizowany mechanizm, który ma zajmować się wszystkimi sprawami związanymi z wolnym rynkiem i barierami rynkowymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The political re-energising that we need in Europe is tied in very strongly with our expectations of your Presidency, Mr Rodríguez Zapatero.
Nowa energia polityczna, której potrzebujemy w Europie, jest bardzo ściśle związana z naszymi oczekiwaniami wobec pańskiej prezydencji, panie Zapatero.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It should be a new strategy that all of our countries should want to follow to re-launch and re-energise the internal market of the EU.
Powinna być to nowa strategia, w ramach której wszystkie nasze kraje chciałyby brać udział w ponownym uruchomieniu i przywracaniu rozmachu unijnemu rynkowi wewnętrznemu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is my belief that we must act boldly, whilst taking into account citizens' concerns, to re-energise the internal market.
Uważam, że musimy działać odważnie, równocześnie uwzględniając troski obywateli, aby ożywić rynek wewnętrzny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have said it before and I will say it again now: 2008 is to be the year in which social Europe is re-energised.
Powiedziałem to już wcześniej i teraz powtórzę: 2008 rok ma być rokiem ponownego zasilenia społecznej Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And as you said, Minister, 2008 was supposed to be a come-back year, the year in which social Europe was re-energised.
I jak pan powiedział, panie ministrze, rok 2008 miał być rokiem powrotu, rokiem ponownego pobudzenia Europy społecznej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The new code is designed to re-energise the travel sector, so the sooner it is introduced, the sooner we see the benefits of that - lower air fares, more choice and greater transparency.
Nowy kodeks ma na celu wzmocnić sektor podróży, a więc im szybciej będzie wprowadzony, tym szybciej zobaczymy z tego korzyści - niższe ceny biletów lotniczych, większy wybór i przejrzystość.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

enliven: activate, quicken, energise, animate, vitalise, vitalizedictionary extension
© dictionarist.com