enumerate en Polaco

Pronunciación
v. wyliczać, policzyć, wyliczyć

Ejemplos

I would like to enumerate a few perspectives that must in any event be taken into consideration in the regulation and its implementation.
Chciałabym wymienić kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę przygotowując rozporządzenie oraz w trakcie jego wdrażania.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Allow me to briefly enumerate the improvements achieved.
Chciałbym pokrótce przedstawić wprowadzone ulepszenia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Of course you have enumerated many important challenges, some of which go beyond the Europe 2020 strategy.
Oczywiście wymienił Pan wiele ważnych wyzwań, niektóre wykraczają nawet poza strategię Europa 2020.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The redraft offers greater flexibility in the application of the criteria enumerated in Annex II.
Przeredagowany projekt zapewnia większą elastyczność w stosowaniu kryteriów wyliczonych w załączniku II.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Admittedly, a lot of good questions, trains of thought and solutions are enumerated.
Rzeczywiście, zawartych jest w nim wiele dobrych pytań, ciągów myślowych i rozwiązań.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We enumerated many reasons for its bleak appearance.
Wyliczyliśmy wiele przyczyn odpowiedzialnych za jej pesymistyczną wizję.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There are some achievements to boast of, but I will not enumerate the different civilian and military missions here.
Niektórymi osiągnięciami możemy się chwalić, ale nie będę tu wyliczał różnych misji cywilnych i wojskowych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a real lack of comprehensible information on these rights, hence the need for a strong, clear, comprehensible document enumerating existing rights: a charter.
Bardzo odczuwalny jest brak wyczerpującej informacji o tych prawach. Stąd też potrzeba jasnego, wyczerpującego dokumentu, w którym przedstawione będą wszystkie istniejące prawa - jest to karta praw.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The options enumerated in Mr Brok's excellent report must therefore be fully developed and fleshed out as quickly as possible.
Dlatego też opcje, wymienione w znakomitym sprawozdaniu pana Broka muszą zostać jak najszybciej w pełni rozwinięte i nabrać realnego kształtu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On top of that, we have made myriad proposals that, due to the short time I have surprisingly been given to speak, I cannot and will not enumerate.
Ponadto, o czym powiedziałem, przedstawiliśmy wiele propozycji, których nie wymienię, mając na uwadze zadziwiająco krótki czas, jaki przyznano mi na wypowiedź.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. name: specify, mention, list, cite, identify
2. count: number, numerate
3. recapitulate: recount, rehearse


dictionary extension
© dictionarist.com