established en Polaco

Pronunciación
a. założony, ufundowany, ustalony, przyjęty

Ejemplos

Before too long, I would pick up a sword, join the army and eventually establish a military dictatorship.
Już niedługo podniosę miecz, wstąpię do wojska i w końcu ustanowię wojskową dyktaturę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have established friendly relations with the new government of that country.
Nawiązaliśmy przyjazne stosunki z rządem tego kraju.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Impressive isn't it. A company that's only just been established but it's already got many outlets and is in fashion.
Imponujące, prawda? Firma dopiero co powstała, a ma już wiele punktów sprzedaży i jest w modzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You can't establish a company without people.
Nie możesz założyć spółki bez ludzi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Disneyland was established in 1955.
Disneyland został założony w 1955 roku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
To be successful, you have to establish a good plan.
Żeby osiągnąć sukces, musisz założyć sobie dobry plan.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let's establish some ground rules.
Ustalmy kilka podstawowych zasad.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
American imperialists, in their attempt to break and disorganise the forces of the defenders of peace, democracy and socialism, have established firm contact with the imperialists of the Marshall Plan countries, where they export not only weapons and thrillers, rotten canned food and bubble gum, but also the insights of their "philosophers".
Amerykańscy imperialiści, próbując złamać i zdezorganizować siły obrońców pokoju, demokracji i socjalizmu, zawiązali silne relacje z imperialistami krajów Planu Marshalla, gdzie eksportują nie tylko broń i kryminały, zgniłe konserwy i gumy balonowe, ale także umożliwiają wgląd w spostrzeżenia ich filozofów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The school was established in 1650.
Ta szkoła została założona w roku 1650.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The police established where he was when the crime occurred.
Policja ustaliła, gdzie przebywał w czasie zajścia zbrodni.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

brought about or set up or accepted; especially long established: self-constituted, ingrained, constituted, recognised, official, planted, recognized, grooved, well-grooved, deep-rooted, deep-seated, legitimate, entrenched, implanted, self-established
constituted by or established by itself: established, self-constituted, constituted
conforming with accepted standards: conventional, orthodox
settled securely and unconditionally: effected, accomplished, settled
introduced from another region and persisting without cultivation: strange, naturalized, foreign
shown to be valid beyond a reasonable doubt: proved, proven


dictionary extension
© dictionarist.com