evaluation en Polaco

Pronunciación
n. ocena, wycena, cenienie, kwalifikacja, ocenianie, obliczanie, obrachowanie, ewaluacja

Ejemplos

The priority is often drawdown itself rather than an effective investment or an evaluation of available resources.
Priorytetem jest często sama wypłata, a nie efektywna inwestycja lub ocena możliwych do uzyskania środków.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Secondly, the evaluation criteria used by the Commission for innovative projects are causing significant problems.
Po drugie poważne problemy powodują kryteria stosowane przez Komisję w odniesieniu do projektów innowacyjnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore I believe that, based on these reports, we will see a re-evaluation of cohesion policy and particularly some of the operational programmes which should be reopened and revised.
Dlatego uważam, że dzięki tym sprawozdaniom możliwa będzie ponowna ocena polityki spójności, w szczególności niektórych programów operacyjnych, które należy poddać powtórnej analizie i zmienić.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I agree with you that for the policy to be more effective we also need a stronger focus on results, stronger monitoring and an evaluation culture.
Zgadzam się z państwem, że aby uczynić politykę skuteczniejszą, musimy bardziej skupić się na wynikach, lepszym monitoringu oraz kulturze oceny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Maybe what we need is just an evaluation of the whole gamut of parliamentary positions.
Być może potrzebna jest po prostu ocena przydatności wielu stanowisk parlamentarnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As there were no clear safety evaluation requirements in the Cosmetics Directive in force, the regulation lays down the most essential standards related to this.
Ponieważ obecna dyrektywa kosmetyczna nie zawiera jasnych wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa, rozporządzenie wprowadza podstawowe normy w tym zakresie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, it also provides for a 10-year programme for the evaluation of active substances used in biocides, aimed at including them on a positive list to be set up by the Commission.
Przewiduje ona jednak również 10-letni program oceny substancji czynnych wykorzystywanych w produktach biobójczych w celu włączenia ich do tworzonego przez Komisję pozytywnego wykazu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We particularly need to assess whether the current annual Planning and Review Process involves too much planning, especially in comparison to the presentation and evaluation of the results achieved.
Musimy ocenić przede wszystkim to, czy aktualny roczny proces planowania i przeglądu nie koncentruje się zbytnio na planowaniu, zwłaszcza w porównaniu z prezentacją i oceną osiągniętych wyników.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We will confirm our obligation to deliver the mid-term review and evaluation of how the IIA is working.
Potwierdzimy nasze zobowiązanie do dokonania przeglądu śródokresowego i oceny działań Instytutu Audytów Wewnętrznych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission has agreed to present an evaluation of this area.
Komisja zgodziła się przedstawić ocenę w tym zakresie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

act of ascertaining or fixing the value or worth of: scoring, rating, marking, judgment, grading, assessment, judgement
an appraisal of the value of something: rating, grade, bond rating, undervaluation, mark, score, pricing, overvaluation, assessment, appraisal, valuation, reevaluation


dictionary extension
© dictionarist.com