evaporate en Polaco

Pronunciación
v. parować, wyparować, ulatniać się, ulatywać, wywietrzeć, umierać, odparować, wyparowywać, ulotnić się, ulecieć, umrzeć, odparowywać

Ejemplos

For the most part they were empty promises which, on closer inspection, evaporated into thin air.
W większości były to puste obietnice, które przy bliższym sprawdzeniu rozwiały się w powietrzu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Without this, everything is held back and even international policy runs the risk of evaporating like smoke.
Bez niej wszystko stoi w miejscu i nawet polityka międzynarodowa może rozpłynąć się w powietrzu jak kamfora.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I can tell you that our citizens' confidence is evaporating as fast as the water in the tanks at the Fukushima power plant.
Mogę Państwu powiedzieć, że zaufanie naszych obywateli wyparowuje równie szybko, jak woda w zbiornikach chłodzących elektrownię jądrową Fukushima.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In addition, development aid weakens the local markets and it causes the spirit of enterprise, the very spirit that we so badly need, to evaporate.
Ponadto pomoc na rzecz rozwoju osłabia rynki lokalne i powoduje zanikanie ducha przedsiębiorczości, ducha, którego tak bardzo nam potrzeba.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let us take this opportunity to examine seriously the possibility that perhaps in the end our enthusiasm for bioethanol will evaporate, and maybe many of the factories producing it will not be viable.
Skorzystajmy z tej okazji, aby poważnie zastanowić się nad możliwością, że być może w końcu nasz entuzjazm dla bioetanolu gdzieś wyparuje, a wiele z wytwarzających go fabryk będzie nieopłacalnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
If we were to take measures of that kind, inflation would rise and investor confidence in Europe would evaporate.
Gdybyśmy podjęli środki tego rodzaju, inflacja wzrosłaby, a zaufanie inwestorów w Europie wyparowałoby.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As for the financial perspective, if Frontex were to deploy all the equipment at once, its budget would evaporate immediately.
Co do perspektywy finansowej, to gdyby Frontex miała wykorzystać cały sprzęt od razu, jej budżet natychmiast by wyparował.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As a result of climate change the effects of regular periods of water scarcity will probably become more pronounced and every single drop of evaporated water will have a consequence.
W wyniku zmiany klimatu skutki regularnych okresów niedoboru wody będą prawdopodobnie coraz wyraźniejsze i każda kropla wyparowanej wody będzie powodować jakieś konsekwencje.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Complacency has set in. Fear of infection has evaporated.
Nastał błogi spokój ducha, a lęk przed zakażeniem rozpłynął się bez śladu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Then public support for the EU as a safe haven, which has recently seen a short-term rise, will quickly evaporate, and we shall be in much worse economic trouble than we are at present.
A wówczas publiczne poparcie dla UE jako bezpiecznego portu, które w ostatnim czasie na krótko wzrosło, szybko uleci i popadniemy w dużo większe trudności gospodarcze niż te, w których znajdujemy się obecnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. vanish: dissolve, disappear, fade
2. dehydrate: desiccate, parch, dry, concentrate
3. vaporise
4. vaporize: diffuse, dissipate, steam, distildictionary extension
© dictionarist.com