extent en Polaco

Pronunciación
n. obszar, obręb, połać, przestrzeń, rozmiar, rozciągłość, rozległość, zasięg, wysokość, stopień, skala

Ejemplos

Words cannot express the extent to which you are wrong.
Słowa nie opiszą, jak bardzo jesteś w błędzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tom can understand Mary's problem to some extent.
Tom potrafi zrozumieć w pewnym stopniu problem Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I agree with what you say to some extent.
Zgadzam się trochę z tym co mówisz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We also agree with the statement on the negative contribution of intensive agriculture, promoted to a large extent by agro-industry, to soil erosion, rendering it non-productive.
Zgadzamy się także ze stwierdzeniem o negatywnym wpływie rolnictwa intensywnego, promowanego w znacznej mierze przez przemysł rolny; może ono przyczyniać się do erozji gleby, która przestaje przynosić plony.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Why do we distrust peer-reviewed science to such an extent?
Czemu tak bardzo nie dowierzamy osiągnięciom naukowym poddawanym wzajemnym ocenom?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must not forget the pioneering role of Slovenia which to a significant extent started the pro-European process in the Balkans.
Nie wolno zapominać o pionierskiej roli Słowenii, która w znacznej mierze zapoczątkowała proces integracji europejskiej na Bałkanach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One of the issues you raised concerned the question of whether, when and to what extent reviews would be conducted into EPAs with Cariforum States.
Jednym z podniesionych przez państwa zagadnień było pytanie, czy, kiedy i w jakim zakresie będą przeprowadzane przeglądy umów EPA z państwami CARIFORUM.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think it is a good thing that, amidst the commotion that has preceded this debate and to some extent surrounds it now.
To chyba dobry element wśród całego zamieszania poprzedzającego tę debatę, a w pewnym stopniu towarzyszącego jej również teraz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Obsolete legislation in the cosmetics industry poses a special threat to health and the extent to which we can rely on the law.
Przestarzałe prawodawstwo w przemyśle kosmetycznym stanowi szczególne zagrożenie dla zdrowia i zmniejsza stopień, w jakim możemy polegać na przepisach prawa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why it is important that the claims concerning the deep rings around my eyes after a week in Strasbourg are, to a certain extent, true and reliable.
I właśnie dlatego ważne jest, aby oświadczenia dotyczące moich mocno podkrążonych oczu po tygodniu spędzonym w Strasburgu, były, do pewnego stopnia, zgodne z prawdą i wiarygodne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the point or degree to which something extends: point, stage, degree, level
the distance or area or volume over which something extends: frontage, surface area, bound, area, orbit, reach, length, expanse, depth, magnitude, limit, coverage, compass, scope, boundary, range, ambit, deepness


dictionary extension
© dictionarist.com