figuring en Polaco

Pronunciación
v. figurować, obliczać, wyobrażać, ozdobić, poznaczyć, oceniać

Ejemplos

“Well, sir,” she said in a low voice, "you may have seen in the church, beside the altar, two figures."
„Cóż, proszę pana,” powiedziała cichym głosem, „prawdopodobnie widział pan w kościele, obok ołtarza, dwa posągi.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He leaned over to look at the figure’s right-hand, whose stony face was the most villainous and had a deadly expression.
Pochylił się, by spojrzeć na prawą rękę posągu, którego kamienna twarz była najbardziej nikczemną i miała zabójczy wyraz.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I lit one end and held it high above my head. Its yellow glare illumined the dark arches and the slabs. The figures were gone! I suddenly felt very alone in the church, but was I really?
Zapaliłem jeden koniec i trzymałem ją wysoko nad moją głową. Jej żółta poświata oświetliła ciemne łuki i płyty. Posągi zniknęły! Nagle poczułem się bardzo samotny w kościele, ale czy naprawdę byłem?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I opened my eyes. In the light of Kelly's burning match I saw two figures lying in their marble on their slabs. I took a deep breath, and grabbed his hand.
Otworzyłem oczy. W świetle palącej się zapałki Kelly'ego zobaczyłem dwa posągi leżące w swoim marmurze na swoich płytach. Wziąłem głęboki oddech i złapałem go za rękę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I tried to push the figure, but I was met with stronger resistance than I expected. My arms were grabbed just above the elbows, and I heard a man’s voice.
Próbowałem odepchnąć postać, ale spotkałem się z silniejszym oporem, niż tego oczekiwałem. Moje ramiona zostały złapane powyżej łokci i usłyszałem głos mężczyzny.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Meagle stood still, and felt a sudden, terrifying doubt. With his eyes fixed on the figure in front of him, he stepped back slowly. He burst into a terrible scream.
Meagle stał bez ruchu i poczuł nagłe, przerażające zwątpienie. Z oczami wpatrującymi się nieustannie w postać przed nim, wycofał się powoli. Wstrząsnął nim okropny krzyk.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Eating between meals is bad for the figure.
Podjadanie pomiędzy posiłkami źle wpływa na figurę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
German punctuation is pedantic, English punctuation is chaotic, and for Esperanto Dr. Zamenhof suggested we look towards our mother tongue as a guideline. Go figure!
Niemiecka interpunkcja jest pedantyczna, angielska - chaotyczna, a dla esperanta dr Zamenhof proponował, byśmy się kierowali własnym językiem. No i bądź tu mądry.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As soon as I can figure out how to send money, I'll send you some.
Jak tylko znajdę możliwość, poślę ci pieniądze.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Did you double-check these figures?
Czy sprawdziłeś te dane?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

problem solving that involves numbers or quantities: differential coefficient, conversion, differential, calculation, problem solving, integral, idea, first derivative, approximation, extrapolation, computation, estimation, derivative, derived function, reckoning, estimate, interpolation


dictionary extension
© dictionarist.com