foregoing en Polaco

Pronunciación
a. powyższy, poprzedni, uprzedni

Ejemplos

That is a bit rich when we know that the right or opportunity to attend school is not a foregone conclusion in many EU countries.
To lekka przesada, skoro wiemy, że prawo czy szansa uczęszczania do szkoły nie są jeszcze wcale oczywiste w wielu krajach UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With a view to supporting our farmers, it was therefore a foregone conclusion for me to vote in favour of the proposed motion for a resolution and the measures it contains.
W związku z tym, w celu wsparcia naszych rolników, postanowiłem zagłosować za przyjęciem przedłożonego wniosku w sprawie rezolucji oraz środków w nim przewidzianych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This, in fact, opens the way for a network where it is not a foregone conclusion that all users will have access to the whole network and where not all sites have the same possibility of being viewed.
To w rzeczywistości otwiera drogę dla sieci w przypadku, gdy nie jest przesądzone, że wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp do całej sieci, oraz gdy nie wszystkie strony mogą być w równym stopniu odwiedzane.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The payments to farmers in these areas compensate farmers' additional costs and income forgone, which occur due to the existing natural handicap.
Płatności dla rolników na tych obszarach kompensują tym rolnikom dodatkowe koszty oraz dochody utracone wskutek specyficznych utrudnień naturalnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Citizens' rights are not a foregone conclusion - we have fought for them.
Prawa obywatelskie nie są przesądzoną sprawą - walczyliśmy o nie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
By delaying this reform, we are foregoing potential influence.
Poprzez opóźnianie tej reformy zrzekamy się potencjalnego wpływu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
India and China will not forego progress in the name of climate alarmism.
Indie i Chiny nie zrezygnują z postępu w imię panikarstwa klimatycznego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
At the same time, it also protects consumers, allowing them to gain faster access to innovative products without foregoing the guarantees of quality and safety that have to be ensured by CE marking.
Jednocześnie chroni również konsumentów, umożliwiając im uzyskanie szybszego dostępu do wyrobów nowatorskich bez konieczności rezygnowania z gwarancji jakości i bezpieczeństwa, które muszą być zapewnione przez oznakowanie CE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In some parts of the world, this right is often foregone, whilst in others, it is scarcely guaranteed, for a variety of reasons and factors that combine to pose a serious threat to consumer health.
W niektórych częściach świata prawo to często nie funkcjonuje, a w innych jest prawie wcale niezagwarantowane z różnych przyczyn i za sprawą różnych czynników, które razem skutkują poważnym zagrożeniem dla zdrowia konsumentów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Nonetheless, in view of the global demand for energy, it is probably unrealistic to expect a decision to be taken to forego the Arctic's oil resources.
Niemniej jednak w obliczu światowego popytu na energię nierealne byłoby liczyć na decyzję o rezygnacji z arktycznych zasobów ropy naftowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

especially of writing or speech; going before: preceding


dictionary extension
© dictionarist.com