freight en Polaco

Pronunciación
n. fracht, ładunek
v. frachtować, zafrachtować, załadować, przewieźć, załadowywać, przewozić

Ejemplos

This industrial action brought very serious disruptions to flows of freight through this vital trans-European route.
Strajk ten spowodował bardzo poważne utrudnienia w przepływie towarów tym ważnym szlakiem transeuropejskim.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Despite the difficulties, it is vital to remain committed to the changes needed to establish intermodal connections, particularly for citizens and freight.
Pomimo trudności istotne jest, by nie zaprzestać popierania zmian wymaganych do utworzenia połączeń intermodalnych w transporcie pasażerskim i towarowym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Road and freight transport within the European area accounts for approximately 75% of transport and employs two million people.
Transport drogowy i towarowy na obszarze Europy stanowi około 75% całości transportu i zatrudnia 2 miliony ludzi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The discussion on market access was one of the most intense for freight transport, and here Parliament did not obtain everything it wanted.
Dyskusja na temat dostępu do rynku była w przypadku transportu towarowego jedną z najintensywniejszych i tutaj Parlament nie uzyskał wszystkiego, co zamierzał.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It results in increased freight charges, a lower standard of service and higher risks to passenger security.
Rezultatem tego jest zwiększenie kosztów transportu, obniżenie standardu usług i większe zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Tomorrow, we will be approving intelligent transport systems, which means that we are saying that communications technology and information technology lead to more effective freight transport.
Jutro będziemy zatwierdzać inteligentny system transportu, co oznacza, że mówimy, iż technologia komunikacyjna i technologia informatyczna prowadzą do bardziej efektywnego transportu towarowego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They contribute towards environmental sustainability, improved efficiency, enhanced safety and non-discriminatory competitiveness in road passenger and freight traffic.
Przyczyniają się one do osiągnięcia zrównoważenia ekologicznego, poprawy efektywności i bezpieczeństwa oraz wolnej od dyskryminacji konkurencyjności w drogowym ruchu pasażerskim i towarowym.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Even in a recession time, we are forecasting something like a 55% increase between now and 2020 on freight and 35% on passenger cars, etc, and with that, of course, energy increases.
Nawet w czasach recesji prognozujemy, że do roku 2020 ruch towarowy zwiększy się o około 55%, a ruch samochodów osobowych o około 35%, w związku z czym wzrośnie też zużycie energii.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All these difficulties are being further exacerbated in the present recession by plummeting prices in road freight transport.
Wszystkie te trudności spotęgował jeszcze w czasie obecnej recesji gwałtowny spadek cen drogowego transportu towarów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
European rail network for competitive freight (debate)
Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy (debata)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. transportation
2. cargo: load, shipment
3. load: burden, charge, ladedictionary extension
© dictionarist.com