gloss en Polaco

Pronunciación
n. połysk, lakiernictwo, blichtr, blask: fałszywy blask, glosa, przypisek, przypis, objaśnienie
v. upiększać, wymuskać, komentarz: zaopatrywać komentarzem, glosować, źle zinterpretować, upiększyć, wymuskiwać

Ejemplos

This matter must be investigated objectively and nothing must be covered up or glossed over.
Tę sprawę trzeba obiektywnie zbadać i niczego nie można ukrywać ani tuszować.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Violence was rightly fought, the perpetrators of violence have been defeated and there is nothing about violence that can be glossed over.
Słusznie sprzeciwiono się przemocy i pokonano stosujących ją ludzi; słusznie także nie tuszuje się niczego, co przemocy dotyczy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The European Union's cohesion policy tries to gloss over this anti-grassroots policy, to buy people off, to disorientate the workers and, more importantly, to secure the profitability of capital.
Polityka spójności Unii Europejskiej stara się przemilczeć tę antyobywatelską politykę, przekupić ludzi, zdezorientować pracowników oraz, co najważniejsze, zagwarantować rentowność kapitału.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is up to us to tell it as it is, and I shall always do so; I shall never gloss over abuses.
Musimy mówić, jak się sprawy mają, i ja zawsze będę to czynić. Nigdy nie będę tuszować nadużyć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They were an utter farce and served no purpose other than to give a civilian gloss to the military junta.
Była to najczystszej wody farsa niesłużąca niczemu oprócz nadania cywilnych pozorów juncie wojskowej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Self-satisfaction and accusations of guilt, attempts to gloss over mistakes and a superficial approach will not solve any problems or create any confidence.
Samozadowolenie, oskarżenia, próby tuszowania błędów i powierzchowne podejście nie rozwiążą żadnych problemów ani nie dadzą nam pewności siebie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The negative consequences of migration are being glossed over and, therefore, I felt obliged to vote against this resolution.
Niekorzystne skutki migracji są pomijane i z tego powodu czułem się w obowiązku zagłosować przeciwko przyjęciu przedmiotowej rezolucji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, until now the results of the summit in Lisbon have essentially been glossed over.
Dotychczas jednak wyniki szczytu w Lizbonie były zasadniczo rozmydlone.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That, unfortunately, is the reality that cannot be glossed over by the directive.
Tak niestety wygląda rzeczywistość, której dyrektywa nie jest w stanie zatuszować.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The joint culpability of the majority society is also often glossed over.
Często również przemilcza się wspólną odpowiedzialność społeczeństwa większościowego .
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

1. mien: appearance, front, pretext
2. sheen: shine, glaze, lustre, polish
3. explanation: comment, commentary, interpretation, exegesis, note, analysis, annotation
4. polish: shine, glaze, varnish
5. explain: interpret, analyse, annotatedictionary extension
© dictionarist.com