hot air en Polaco

Pronunciación
n. puste słowa

Ejemplos

Everybody in the park looked up at the hot air balloon.
Wszyscy ludzie w parku patrzyli do góry na balon.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Would the Council and Commission agree that the Conservative leader's plans are just hot air?
Czy Rada i Komisja zgadzają się, że plany przywódcy Konserwatystów to tylko puste obietnice?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Naszym zbawcą będą innowacje technologiczne, a nie handel emisjami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Hot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Rozstrzygnięcie kwestii ciepłego powietrza stało się nakazem chwili nie tylko dla Polski, ale także dla Szwecji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In any case, the European institutions can already take specific action - I will not focus on all the hot air about coordination.
W każdy razie instytucje europejskie już teraz mogą rozpocząć określone działania - nie zamierzam koncentrować się na pustych obietnicach dotyczących koordynacji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our talk of European solidarity will then be so much hot air to them.
Wówczas nasza rozmowa o europejskiej solidarności okaże się dla nich czczą gadaniną.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It produces wealth founded on hot air.
Wytwarza bogactwo, które jest mrzonką.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, the whole climate conference, of course, focused on dealing in hot air and the setting up of a fund for developing countries.
Cała konferencja klimatyczna koncentruje się jednak na rozwiązaniu problemu nadmiernych emisji oraz ustanowieniu funduszu na rzecz krajów rozwijających się.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We must take the hot air out of the EU's carbon footprint.
Musimy wyłączyć nadmiar uprawnień do emisji (hot air) ze śladu węglowego UE.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
They involve demonstrating that the Europe 2020 Strategy is not just hot air, but a serious attempt to enable the EU to play a tangible role in promoting growth and jobs.
To między innymi wskazanie, że strategia Europa 2020 to nie tylko deklaracje, ale również poważna próba sprawienia, by UE odegrała wymierną rolę w propagowaniu wzrostu i zatrudnienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

loud and confused and empty talk: rhetoric, empty words, meaninglessness, bunk, nonsensicality, nonsense, hokum, empty talk, palaver
air that has been heated and tends to rise: air


© dictionarist.com