humility en Polaco

Pronunciación
n. uniżoność, pokora, potulność

Ejemplos

I must say that I prefer this gesture of humility to the less-than-adequate speech given in this very House by your predecessor in a previous life.
Muszę powiedzieć, że wolę ten gest pokory od niezadawalającego przemówienia wygłoszonego w tej Izbie w poprzednim życiu przez pana poprzednika.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Come here with humility and learn, do not seek to lecture.
Niech pan tu przybędzie i uczy się, niech pan nie naucza.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Firstly, I think that one of our problems is a lack of humility and realism, as my colleagues have already said.
Uważam, że jednym z naszych problemów jest brak pokory i realizmu, co już stwierdzili moi koledzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am not expecting any humility from those who got it so disastrously wrong.
Nie spodziewam się, że ci, którzy tak bardzo się mylili, teraz się ukorzą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In this respect we also need to have the humility to recognise that the global challenge of tackling climate change offers a variety of technological and political options.
W tym kontekście trzeba również z pokorą przyznać, że globalne wyzwanie, jakim jest sprostanie zmianie klimatu, daje szereg możliwości technologicznych i politycznych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We should have the humility to recognise the right of democracy and parliamentary supremacy within the 27 Member States.
Powinniśmy z pokorą uznać prawo demokracji i najwyższą władzę parlamentu w każdym z 27 państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Let us listen to their voices, let us exercise humility, let us not confuse secularism and security.
Wsłuchajmy się w ich głosy, okażmy pokorę, nie mylmy świeckości i bezpieczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Two apparently opposing characteristics are needed for this: humility and tenacity.
Do tego potrzebne są dwie wzajemnie sprzeczne cechy: pokora i wytrwałość.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Add into that the mixed record of Europe's empires and some humility is in order, even as we assert that democracy is the necessary foundation of human progress.
Po dodaniu do tego splątanej historii imperiów europejskich słuszna staje się pewna szczypta pokory, nawet kiedy podkreślamy, że demokracja jest niezbędnym fundamentem postępu ludzkości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I believe that I can now say today, with both pride and humility, that if Spain continues to advance as it has done, Europe will too.
Dziś z dumą i jednocześnie z pokorą mogę powiedzieć, że jeśli Hiszpania będzie posuwać się naprzód tak jak do tej pory, to samo uczyni Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

a disposition to be humble; a lack of false pride: humbleness, trait, humble, subduedness, meekness
a humble feeling: humbleness, submission, self-depreciation, meekness, feeling


dictionary extension
© dictionarist.com