identify en Polaco

Pronunciación
v. identyfikować, zidentyfikować, tożsamość: ustalać tożsamość, utożsamiać, legitymować, wylegitymować, rozpoznać, utożsamić, rozpoznawać

Ejemplos

The Japanese tend to identify themselves with the group they belong to.
Japończycy mają tendencję do utożsamiania się z grupą do której należą.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Happiness is sometimes identified with money.
Szczęście jest niekiedy utożsamiane z pieniędzmi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
You can easily identify Tom because he is very tall.
Z łatwością rozpoznasz Tom'a, ponieważ jest bardzo wysoki.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, this is indeed a long question but I believe both the question and the draft resolution on SEPA implementation correctly identify the key issues we need to resolve to make a success of SEPA.
Cóż, to rzeczywiście długie pytanie, ale uważam, że zarówno pytanie, jak i projekt rezolucji w sprawie wprowadzania SEPA prawidłowo identyfikuje kluczowe kwestie, jakie musimy rozwiązać, by system SEPA się sprawdził.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
That is why identifying strategic partners and strengthening cooperation at global level will enable us to cope with current and future challenges.
Oto dlaczego wybór partnerów strategicznych i wzmocnienie współpracy na poziomie globalnym umożliwi nam stawienie czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Four priority areas were identified where progress is essential namely
Wymieniono cztery obszary priorytetowe, w których trzeba osiągnąć postęp:
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We need an agreement that establishes a relationship where institutions and monitoring can help identify and solve the problems as they emerge.
Potrzebne jest nam porozumienie ustanawiające współpracę, w której instytucje i monitoring pomogą zidentyfikować i rozwiązywać problemy w miarę ich pojawiania się.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I am not only thinking of the crisis, but also of all those well-known challenges that we identified years ago as important challenges for European development.
Nie myślę wyłącznie o kryzysie, ale także o tych wszystkich dobrze znanych wyzwaniach, które uznaliśmy lata temu za ważne dla europejskiego rozwoju.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Care should be taken that they are able to identify with their own language.
Trzeba zadbać o to, by mogli identyfikować się z własnym językiem.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
An essential step in that direction is to identify the children at risk and to implement preventive measures in cooperation with their families through psychological support systems.
W tym celu kluczowe jest określenie, którym dzieciom grozi okaleczenie, i podjęcie działań zapobiegawczych we współpracy z ich rodzinami, przy wykorzystaniu wsparcia psychologicznego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

recognise: know, distinguish, make out, tell, detect, perceivedictionary extension
© dictionarist.com