impressive en Polaco

Pronunciación
a. wywołujący głębokie wrażenie, wstrząsający, efektowny, pokaźny, przejmujący, imponujący, frapujący

Ejemplos

“He was driving the biggest and fastest chariot I’ve ever seen” Tibby announced, “and that Roman chest-plate he wore was so impressive!”
„Prowadził największy i najszybszy rydwan, jaki kiedykolwiek widziałam” ogłosiła Tibby „a ten rzymski napierśnik, który nosił, był taki imponujący!”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In these two Andalusian cities we not only discovered the most impressive buildings and venues, but also some shops and really curious places.
W tych dwóch andaluzyjskich miastach nie tylko odkryliśmy najbardziej imponujące budynki i lokale, ale także kilka sklepów i naprawdę ciekawych miejsc.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We were standing tall in my great Roman chariot and made an impressive couple.
Staliśmy wyprostowani w moim wspaniałym rzymskim rydwanie i tworzyliśmy imponującą parę.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
With all its paintings by Velazquez, El Greco… It’s impressive.
Z jego wszystkimi obrazami Velazqueza, El Greco… Jest imponujące.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Impressive isn't it. A company that's only just been established but it's already got many outlets and is in fashion.
Imponujące, prawda? Firma dopiero co powstała, a ma już wiele punktów sprzedaży i jest w modzie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The ceremony was impressive.
Ceremonia robiła wrażenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
His academic achievements are impressive.
Jego osiągnięcia naukowe są imponujące.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In plenary, an impressive number of us placed the Tibetan flag on our tables and showed our solidarity with the suffering Tibetans.
Na sesji plenarnej wielu z nas demonstracyjnie umieściło flagę tybetańską na swoich pulpitach, okazując w ten sposób solidarność z cierpiącymi Tybetańczykami.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The speed with which he has helped develop the G20 as a new tool of international economic governance is both encouraging and impressive.
Tempo, w jakim pan premier pomógł uczynić z G20 nowe narzędzie międzynarodowego zarządzania gospodarką, jest zarówno zachęcające, jak i imponujące.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Obama embodies what is positive and impressive about the United States and today's complex and globalised world, in which change is constant.
Barack Obama uosabia to, co jest w Stanach Zjednoczonych pozytywne i imponujące, a także obecny złożony i globalny świat, w którym wciąż zachodzą zmiany.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

making a strong or vivid impression: important-looking, striking, imposing, awesome, magnificent, expansive, formidable, majestic, gallant, fulgurant, stately, dazzling, arresting, amazing, mind-boggling, grand, thundering, palatial, noble, stupefying, spectacular, staggering, baronial, astounding, grandiose, awing, dramatic, moving, awful, heroic, splendid, sensational, awe-inspiring, brilliant, fulgurous, signal, proud, astonishing, stunning, eye-popping, glorious, lofty
producing a strong effect: telling, effectual, efficacious, effectivedictionary extension
© dictionarist.com