inherent en Polaco

Pronunciación
a. obecny, właściwy, tkwiący, nieodłączny

Ejemplos

The instinct of self-defense is inherent in any animal.
Każda istota ma instynkt samozachowawczy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Truth is pure, but truth is painful. No sane, selfish person would ever accept things for what they are. Such is the masochism inherent in "truth".
Prawda jest czysta, ale i bolesna. Żaden rozsądny egoista nigdy nie zaakceptuje rzeczy takimi jakimi są. Oto masochizm zawarty w idei "prawdy".
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Regional policy is a development policy that helps citizens and enterprises unlock the inherent potentials of the places in which they live and work.
Polityka regionalna to polityka rozwojowa pomagająca obywatelom i przedsiębiorcom wyzwolić potencjał miejsc, w których żyją i pracują.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
unequal development is inherent in the capitalist method of production, because the incentive for any development process is the maximisation of capital;
nierówny rozwój jest inherentną cechą kapitalistycznej metody produkcji, ponieważ w jej przypadku zachętą dla procesów rozwoju jest maksymalizacja zysku kapitalistów;
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Whereas, if it were instead an inherent part of cohesion funding, there would not be that opportunity to poach farming funds.
Gdyby natomiast było ono nieodłączną częścią finansowania spójności, możliwość podbierania środków przeznaczonych dla rolnictwa zniknęłaby.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This same solidarity is also inherent in the European Parliament's proposal to introduce a burden-sharing mechanism which will no longer be voluntary but legally binding across the board.
Taka sama solidarność jest również nieodłączną cechą wniosku Parlamentu Europejskiego dotyczącego wprowadzenia mechanizmu podziału obciążenia, który odtąd nie będzie dobrowolny, a bez wyjątku wiążący prawnie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is also important that we ensure that the international trading system works properly and that there is no protectionism inherent in it.
Jest także ważne, abyśmy zapewnili prawidłowe funkcjonowanie międzynarodowego systemu handlu i aby nie zawierał on elementów protekcjonizmu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
And, if Google continues to prosper, it will prove that there is no inherent conflict between making money and acting in a sustainable and humane way.
A jeżeli firma Google nadal będzie dobrze prosperować, będzie to dowód, że nie ma konfliktu między zarabianiem pieniędzy a działaniem w wyważony i ludzki sposób.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Does the Commission not agree with this and does it not therefore accept, by extension, the inherent weakness of the euro?
Czy Komisja również zgadza się z tym twierdzeniem i jeżeli tak, czy uznaje tym samym wewnętrzną słabość euro?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
It is claimed that there are technical problems inherent in this.
Mówi się o związanych z tym problemach technicznych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

existing as an essential constituent or characteristic: integral, built-in, constitutional, inbuilt, intrinsic, intrinsical
in the nature of something though not readily apparent: underlying, implicit, implicit in, inexplicitdictionary extension
© dictionarist.com