intimate en Polaco

Pronunciación
v. oznajmiać, notyfikować, zrozumienie: dać do zrozumienia, zrozumienie: dawać do zrozumienia
n. serdeczny przyjaciel
a. intymny, zażyły, bliski, konfidencjonalny, gruntowny, buduarowy

Ejemplos

Normally, it would take a few dates before being alone with her, or before taking her to a more intimate and smaller restaurant.
Normalnie dopiero po kilku randkach możesz zostać z nią sam albo zabrać ją do bardziej intymnej i mniejszej restauracji.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Some people claim that violence within intimate relationships is a private matter, a family matter.
Zdaniem niektórych przemoc w ramach zażyłych stosunków jest sprawą prywatną, sprawą rodzinną.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission President has an intimate day-to-day contact with the European Parliament, not least working on those legislative and budgetary proposals.
Przewodniczący Komisji pozostaje w bezpośrednim codziennym kontakcie z Parlamentem Europejskim, w szczególności pracując nad tymi wnioskami legislacyjnymi i budżetowymi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Whether it was because of the more intimate surroundings of the library or the physical proximity of Parliament, our discussions were fruitful.
Nasze rozmowy okazały się owocne, być może z powodu przytulnej atmosfery panującej w bibliotece, a być może z powodu fizycznej bliskości Parlamentu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have had examples in the past where the cooperation was less intimate.
W przeszłości mieliśmy przykłady, kiedy współpraca ta była mniej zacieśniona.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Commission has intimated that the Greek deficit for 2009 will be over 15%, compared with the forecast of 5% in May 2009.
Komisja oznajmiła, że grecki deficyt w 2009 roku przekroczy 15 %, natomiast prognozy z maja 2009 roku wynosiły 5 %.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The atmosphere at the summit was intimate, friendly, and focused.
Atmosfera tego szczytu była ciepła i przyjazna, a zarazem panowała pełna koncentracja.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Lastly, I voted in favour of rape and sexual violence being considered a crime, even within marriage or any other type of intimate relationship.
I na koniec zagłosowałam za tym, aby gwałt i przemoc seksualną, nawet popełniane w związkach małżeńskich lub innych związkach intymnych, uznawać za przestępstwo.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Addressing this problem calls for an effort to fully uncover and understand the intimate mechanisms of terrorism, including its religious, societal and even civilisational roots.
Zajęcie się tym problemem wymaga działań mających na celu pełne ujawnienie i zrozumienie prawdziwych mechanizmów terroryzmu, w tym jego źródeł religijnych i społecznych, a nawet cywilizacyjnych.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Every intimate detail of our private lives is now known.
Obecnie znany jest każdy intymny szczegół naszego życia prywatnego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un errordictionary extension
© dictionarist.com