invigorate en Polaco

Pronunciación
v. orzeźwiać, wzmacniać, krzepić, odświeżać, orzeźwić, wzmocnić

Ejemplos

It is an important step in invigorating the European economy in the middle of an unprecedented crisis which is harming the real economy at all levels more and more every day.
Jest to ważne narzędzie wzmacniające gospodarkę europejską, która znajduje się w centrum bezprecedensowego kryzysu, wyrządzającego coraz więcej szkód w realnej gospodarce na wszystkich szczeblach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
However, I believe that this diversity is invigorating for our continent and for the process of integration and that it belongs here.
Niemniej uważam, że ta różnorodność jest ożywcza dla naszego kontynentu oraz dla procesu integracji i że przynależy ona do Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is precisely why it is important to invigorate this sector and stimulate sales.
Właśnie dlatego ważne jest, aby ożywić ten sektor i stymulować sprzedaż.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Therefore, we need to invigorate the debate amongst young women and young men about the equality agenda.
Dlatego też musimy doprowadzić do ożywienia debaty o programie równości wśród młodych kobiet i mężczyzn.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There are no strategic guidelines whatsoever to safeguard balanced growth and invigorate competitiveness for all the Member States.
W ogóle nie ma strategicznych wytycznych, które zapewniłyby zrównoważony wzrost i stymulowały konkurencyjność wszystkich państw członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Measures designed to invigorate the economy and employment over the long term are an important contribution for the EU to make in order to help this hard-hit country out of its crisis.
Środki służące pobudzeniu gospodarki i zatrudnienia w perspektywie długoterminowej są istotnym wkładem UE w pomoc temu krajowi, który poważnie ucierpiał, w wyjściu z kryzysu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The EU went into this meeting seeking an invigorated Quartet and I think we managed to achieve that.
Unia Europejska zaangażowała się w nie z nadzieją na ożywienie kwartetu, co, jak uważam, udało nam się osiągnąć.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I think what we want to do at this particular moment is to strengthen the nascent European public space and basically invigorate the debate on European issues.
Myślę, że chcemy po prostu wzmocnić formującą się europejską przestrzeń publiczną i zasadniczo działania na rzecz ożywienia debaty dotyczącej spraw europejskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
There is a need for strategic investment to enable cultural and creative industries to invigorate cultural diversity, social and territorial cohesion, growth and employment.
Konieczne są strategiczne inwestycje umożliwiające branży kulturalnej i branży twórczej pobudzanie różnorodności kulturalnej, spójności społecznej i terytorialnej, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
All the authorities now need to quickly eliminate the prejudices against fresh vegetables, re-invigorate sales of fresh vegetables and breathe new life into trade with third countries.
Wszystkie organy muszą teraz szybko wyeliminować przesądy dotyczące świeżych warzyw, wznowić sprzedaż świeżych warzyw i tchnąć nowe życie w handel z państwami trzecimi.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com