mate en Polaco

Pronunciación
n. mat, towarzysz, kolega, brat, małżonek, pomocnik
v. mat: dać mata, połączyć węzłem małżeńskim, łączyć się w pary, dobrać, schodzić się, towarzyszyć, dobierać

Ejemplos

Everything is very close, even the University. In this house we live are four room-mates.
Wszystko jest bardzo blisko, nawet uniwersytet. W domu, w którym żyjemy są czterej współlokatorzy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
One week before the party, Sara, my room-mate, explained to me what “tomatina” means.
Tydzień przed imprezą, Sara, moja współlokatorka, wyjaśniła mi, co oznacza “tomatina”.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
He is my working mate.
To kolega z pracy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We have seen that there used to be warm relations between the Libyan leader and European leaders, who were like best mates in a playground.
Swego czasu byliśmy świadkami ciepłych stosunków pomiędzy libijskim przywódcą i liderami europejskimi, którzy byli jak najlepsi koledzy na boisku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Seventeen captains in Europe, plus as many mates, seventeen budgets, seventeen bond markets and one common currency.
W Europie jest siedemnastu kapitanów, plus tyle samo oficerów, siedemnaście budżetów, siedemnaście rynków obligacji, a jedna wspólna waluta.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Headlined 'Czechs with few mates', it explains how the Czech Republic, in its three years of EU membership, has earned a reputation for promoting human rights at every turn.
Artykuł ma tytuł "Czesi i ich kumple” i wyjaśnia jak Czechy podczas swoich trzech lat członkostwa w UE zyskały reputację państwa promującego prawa człowieka na każdym kroku.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
So, if you want the State's sympathy, do you have to burn and ransack a town, as hundreds of thugs did, claiming to be avenging the death of their 'mates' Moushin and Larami?
Tak więc, jeżeli chcecie sympatii ze strony państwa, czy musicie podpalać i plądrować miasto, jak zrobiły setki bandytów, rzekomo mszcząc się za śmierć swoich "kolegów” Moushina i Laramiego?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
As Mr Mate has just said, we shall also be discussing the Electronic System for Travel Authorisation in the negotiations.
Zgodnie z tym, co powiedział minister Mate, podczas negocjacji powinniśmy omówić elektroniczny system autoryzacji podróży.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Obviously further clarification is required and Mr Mate and I will discuss these matters again with Mr Chertoff when he comes to Brussels in mid-May.
Oczywiście wymagane są dalsze wyjaśnienia i kwestie te ponownie omówię wraz z ministrem Matem i sekretarzem Chertoffem, który przyjedzie do Brukseli w połowie maja.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Well, in the same way I believe in the power of unitary negotiations and I must say that, with Mr Mate, we shall really work hard and with great determination.
Cóż, tak samo wierzę w siłę jednolitych negocjacji i muszę powiedzieć, że wspólnie z ministrem Matem powinniśmy pracować naprawdę ciężko i z dużą determinacją.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
dictionary extension
© dictionarist.com