muster en Polaco

Pronunciación
n. zgromadzenie, stado, apel
v. zbierać, gromadzić, zgromadzić, zwołać, skrzyknąć, zbierać się, zmobilizować się, zebrać, zgromadzać, zwoływać, skrzykiwać

Ejemplos

I mustered up my courage and went there.
Zdobyłem się na odwagę i poszedłem tam (said by a man)
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
We also passed muster concerning the measures adopted for stabilising the banking sector.
Zdaliśmy również egzamin w zakresie środków przyjętych w celu ustabilizowania sektora bankowego.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Our joint task is precisely to anticipate disasters, not to simply wait for them to occur and then muster the resources to deal with them.
Naszym wspólnym zadaniem jest właśnie przewidywanie katastrof, a nie oczekiwanie, aż się wydarzą, aby potem mobilizować zasoby do akcji ratunkowej po nich.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Twenty years ago, Europe could muster the strength to overcome dividedness and become unified.
Dwadzieścia lat temu Europie udało się zebrać siły, by przezwyciężyć podziały i zjednoczyć się.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The results have been achieved thanks to the decisive actions of the law enforcement agencies, which mustered all legal crime detection methods.
Wyniki te osiągnięto dzięki zdecydowanym działaniom organów ścigania, które wykorzystują wszystkie dozwolone prawem metody wykrywania przestępstw.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The EU must support Japan with all the capacity it can muster in launching and running the reconstruction programmes.
UE musi poprzeć Japonię za pomocą wszystkich dostępnych jej środków przy inicjowaniu i realizacji programów odbudowy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Several months ago, we raised the alarm concerning swine flu. The European institutions did not pass muster then and were not able to prevent panic from spreading across the European Union.
Kilka miesięcy temu alarmowaliśmy w przypadku tzw. świńskiej grypy, instytucje europejskie nie zdały wówczas egzaminu w zapobieganiu szerzeniu się paniki w Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Such unity will be vital to the early ratification of the Lisbon Treaty and to mustering support for an interinstitutional agreement on how to govern Europe under that new Treaty.
Taka jedność będzie niezwykle ważna dla szybkiej ratyfikacji traktatu lizbońskiego i uzyskania poparcia dla porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie zarządzania Europą na mocy tego nowego traktatu.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This is the only way we shall muster enough power to reach an agreement.
Jest to jedyny sposób na zdobycie wystarczającej władzy, umożliwiającej osiągnięcie porozumienia.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In the run-up to Copenhagen we must muster all our forces and work together so that, given the particular role of Europe, we will achieve the best possible result.
W procesie przygotowań do spotkania w Kopenhadze musimy zebrać nasze wszystkie siły i współpracować, aby - uwzględniając szczególną rolę Europy - osiągnąć możliwie jak najlepsze rezultaty.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error© dictionarist.com