obese en Polaco

Pronunciación
a. korpulentny, otyły, opasły

Ejemplos

It is estimated that there are 22 million overweight children in the European Union, of which 5.1 million are considered obese.
Szacuje się, że w Unii Europejskiej 22 miliony dzieci ma nadwagę, z czego 5,1 miliona to dzieci uznawane za otyłe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Its objective is to establish 22 May as the annual European Obesity Day, raise awareness of the need for action at European level and ensure that the voices of overweight and obese patients are heard.
Jego celem jest ustanowienie 22 maja corocznym Europejskim Dniem Walki z Otyłością, podnoszenie świadomości potrzeby działań na szczeblu europejskim i zapewnienie, by głos osób cierpiących na nadwagę i otyłość był słyszany.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The consequences of neglecting such matters can be seen very clearly in the US, where the number of obese teenagers has tripled in recent years.
Skutki zaniedbań w tym zakresie są bardzo wyraźne w USA, gdzie w ciągu ostatnich lat liczba otyłych nastolatków potroiła się.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
For years, the EU has waged war on smokers, alcohol and the obese in Europe, apparently on the assumption that our citizens are stupid and need nannying through legislation.
UE od lat prowadzi wojnę z europejskimi palaczami, alkoholem oraz otyłością, najwyraźniej zakładając, że nasi obywatele są głupi i potrzebują opieki za pośrednictwem stosownych przepisów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I know what I am talking about, because in my country, Poland, the number of children and young people who are obese or overweight is increasing at an alarming rate.
Mówię o tym z pełną świadomością, ponieważ właśnie w moim kraju, w Polsce, tempo wzrostu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży jest wyjątkowo szybkie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
In keeping with EU policy, I do hope this stage does not make the child obese.
Przy zachowaniu zgodności z polityką UE mam nadzieję, że na tym etapie dziecko nie stanie się zbyt otyłe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This trend, combined with a poor diet, is creating an army of obese youngsters, with the possibility of negative repercussions on their physical condition.
Ta tendencja, w połączeniu ze słabą dietą, prowadzi do powstania armii otyłych młokosów, którym zagrażają negatywne skutki ich kondycji fizycznej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Another problem is the absence of special physical education classes for overweight or obese young people.
Kolejny problem stanowi brak specjalnych lekcji wychowania fizycznego dla młodych ludzi cierpiących na nadwagę i otyłość.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The percentages are discomfiting once we look into them since, according to the World Health Organisation, more than 1 billion people are overweight and over 300 million are obese.
Gdy przyjrzeć im się bliżej, dane procentowe są niepokojące, gdyż jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia, na nadwagę cierpi ponad miliard osób, zaś ponad 300 milionów ludzi to osoby otyłe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
An obese diabetic mother will have obese children, and so it goes on from generation to generation.
Otyła, chora na cukrzycę matka urodzi otyłe dzieci, i tak będzie się działo z pokolenia na pokolenie.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

excessively fat: rotund, corpulent, fat, weighty


dictionary extension
© dictionarist.com