offspring en Polaco

Pronunciación
n. potomstwo, potomek, wynik

Ejemplos

Would you be in favour of opening up this whole area of challenges to your own offspring?
Czy poparliby państwo pomysł otwarcia tego całego obszaru wyzwań przed swoim własnym potomstwem?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Parliament was calling for a credible solution: the labelling of all foodstuffs derived from cloned animals and their offspring.
Parlament wzywał do wiarygodnego rozwiązania: etykietowania wszystkich artykułów żywnościowych pochodzących od klonowanych zwierząt i ich potomstwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
A proposal also needs to be brought forward about how we are going to deal with cloned food, meat from cloned animals and their offspring, and so on.
Należy też sporządzić wniosek dotyczący postępowania z artykułami żywnościowymi pochodzącymi od klonowanych zwierząt, mięsem z klonowanych zwierząt i ich potomstwa, i tak dalej.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
'The bans [on] food from cloned animals and [...] food from offspring of clones could be justified on the basis of the consumers' ethical considerations'.
"Zakazy [dotyczące] artykułów żywnościowych pochodzących od klonowanych zwierząt oraz [...] żywności z potomstwa klonów można uzasadnić przez wzgląd na zastrzeżenia etyczne konsumentów.”
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Another big sticking point in the negotiations was the Council's failure to act on the import of embryos and semen into the EU, which allows farmers to breed offspring of clones.
Kolejną poważną kwestią sporną w negocjacjach była porażka Rady w sprawie importu embrionów i nasienia do UE, co umożliwiło rolnikom hodowanie potomstwa klonów.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Those offspring are bred from clones who have suffered to be born.
Potomstwo to jest hodowane z klonów, które miały nieszczęście się urodzić.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The real key here is the banning of offspring.
Faktycznym kluczem do rozwiązania problem jest zakaz korzystania z ich potomstwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The Council and the Commission both kept reiterating that a ban on offspring would be in contravention of World Trade Organisation (WTO) rules.
Zarówno Rada i Komisja powtarzały, że zakaz korzystania z potomstwa klonów byłby pogwałceniem przepisów Światowej Organizacji Handlu (WTO).
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Consumers must be informed of the origin of food derived from cloned animals and their offspring.
Konsumentów należy informować o pochodzeniu artykułów żywnościowych wyprodukowanych z klonowanych zwierząt i ich potomstwa.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
On the issue of food from cloned animals and their offspring, Parliament was right when it maintained its point of view based on principle.
W kwestii artykułów żywnościowych pochodzących od klonowanych zwierząt i ich potomstwa, Parlament miał rację podtrzymując swój punkt widzenia oparty na zasadach.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

the immediate descendants of a person: illegitimate, bastard, whoreson, progeny, heir, eldest, love child, relative, by-blow, relation, grandchild, child, baby, illegitimate child, successor, issue, firstborn, kid
something that comes into existence as a result: materialisation, effect, event, result, consequence, upshot, materialization, outcome, issue
any immature animal: young mammal, animate being, young bird, young fish, orphan, brute, young, beast, animal, fauna, hatchling, spat, creature


dictionary extension
© dictionarist.com