painful en Polaco

Pronunciación
a. bolesny, bolący, dolegliwy, męczący, dotkliwy, obolały, zbolały, przykry

Ejemplos

Truth is pure, but truth is painful. No sane, selfish person would ever accept things for what they are. Such is the masochism inherent in "truth".
Prawda jest czysta, ale i bolesna. Żaden rozsądny egoista nigdy nie zaakceptuje rzeczy takimi jakimi są. Oto masochizm zawarty w idei "prawdy".
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Is it painful?
Czy to jest bolesne?
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
I have ulcers in my mouth, so it's very painful when I eat.
Mam wrzody na ustach więc jedzenie jest dla mnie bardzo bolesne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
This fact is painful, regrettable and frustrating, but it should also motivate developed and wealthy countries to provide more intensive and more effective aid.
To bolesne, przykre i frustrujące, ale jednocześnie powinno mobilizować kraje rozwinięte i bogate do bardziej intensywnej i bardziej efektywnej pomocy.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The trade downturn and loss of export markets established after many years of effort are very painful for developing economies and for the living conditions and well-being of their inhabitants.
Dekoniunktura w handlu i utrata rynków eksportowych zdobytych po wielu latach starań są bardzo niekorzystne dla gospodarek rozwijających się, jak również warunków życia i dobrobytu ich mieszkańców.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Establishing an International Day of the Heroes of the Fight Against Totalitarianism would undoubtedly help raise the level of knowledge about a painful past.
Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Bohaterów Walki z Totalitaryzmem niewątpliwie pomogłoby w podniesieniu poziomu wiedzy o bolesnej przeszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Negotiating a new agreement will therefore be difficult and painful.
Negocjowanie nowej umowy będzie zatem trudne i bolesne.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
Once again, I would like to thank Parliament for enabling us to act more quickly to limit the painful effects of the crisis, which some of you have pointed out and described so well.
Raz jeszcze pragnę podziękować Parlamentowi za umożliwienie szybszej reakcji zmierzającej do ograniczenia bolesnych skutków kryzysu, co niektórzy z państwa również wspominali i dokładnie opisali.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The painful social consequences of the crisis are being increasingly felt in all Member States.
Bolesne konsekwencje społeczne kryzysu są coraz mocniej odczuwalne we wszystkich państwach członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error
The workers now understand from bitter experience the painful consequences that the charge by monopoly business groups into road transport will have on their lives.
Pracownicy na podstawie własnych gorzkich doświadczeń rozumieją teraz bolesne konsekwencje, które odbiją się na ich życiu wskutek przejęcia transportu drogowego przez grupy monopolowe.
pronunciation pronunciation pronunciation Informar de un error

Sinónimos

causing physical or psychological pain: agonized, torturous, chafed, raw, racking, agonising, galled, aching, itchy, bitter, achy, traumatic, harmful, sore, poignant, wrenching, harrowing, agonizing, torturesome, agonised, excruciating, inhumane, sensitive, saddle-sore, torturing, biting, tender
causing misery or pain or distress: sore, unpleasant, afflictive
causing physical discomfort; they can be very painful": uncomfortable, irritating
exceptionally bad or displeasing: dreadful, atrocious, terrible, bad, unspeakable, awful, abominabledictionary extension
© dictionarist.com